Phòng chống rửa tiềnTin tức

Một số điểm chính của Thông tư 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền

Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 28/7/2023. Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo…
DDIF
10/08/2023