Số hiệu văn bản Trích yếu Đính kèm
323/QĐ-QĐTPT Ban hành danh mục hồ sơ cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng QĐTPT danh mục hồ sơ, trình tự cho vay đầu tư.PDF
1163/QĐ-QĐTPT Ban hành Quy trình thẩm định tài sản thế chấp tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 1163.pdf
Mẫu biên bản thế chấp tài sản tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Bien ban ve the chap tai san.doc
Công văn đề nghị vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng CV vay von.doc
138/2007/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT địa phương 138_2007_ND-CP_54827.doc
323/QĐ-QĐTPTgn Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng - giải ngân Danh muc cung cap giai doan giai ngan.pdf
323/QĐ-QĐTPTtd Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng - thẩm định Danh muc cung cap giai doan tham dinh.pdf
26/QĐ-HĐQL Quy định lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Lai suat QD26.pdf
1955/QĐ-UBND -2015 Quy định đối tượng, điều kiện, hồ sơ, phường thức cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tháo dỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2015 Quy dinh dieu kien cho vay.PDF
43/QĐ-HĐQL-2015 Quy chế hoạt động nhận ủy thác và ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 43HĐQL.pdf
1467/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động của QUỸ BLTĐNNVV thành phố Đà Nẵng Dieu le.PDF
77/QĐ-QBLTD Danh mục, Mẫu hồ sơ bảo lãnh tín dụng tại Quỹ BLTDDNNVV thành phố Đà Nẵng 77BLTD.pdf
26/QĐ-HĐQL Quy định lãi suất cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 26HĐQL.pdf
05/2015/TT-NHNN HƯỚNG DẪN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHỐI HỢP VỚI QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÓ BẢO LÃNH CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2013/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 052015TTNHNN.docx
Giay de nghi vay von Giay de nghi vay von 1 Giay de nghi vay von.doc
2. Mau Phuong an SXKD Mau Phuong an SXKD Mau Phuong an SXKD.doc
MAU CONG TY XAC NHAN NO THUE Mẫu văn bản xác nhận nợ thuế MAU CONG TY XAC NHAN NO THUE - QUY DAU TU.doc
10/2015/QĐ-UBND Ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 493.PDF
3334/QĐ_UBND 3334/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình hoạt động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" về hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất – kinh doanh với lãi suất ưu đãi. 3334.PDF
5116/QĐ-UBND Quyết định về việc lập danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng 925.PDF
968/QĐ-QĐTPT Danh mục hồ sơ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tại Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Đà Nẵng 968.pdf
359/TB-QĐTPT Quy định tạm thời quy trình tiếp nhận, kiểm tra, tư vấn hồ sơ của tôt tiếp nhận hồ sơ 959.pdf
.../QĐTPT Bảng so sánh thông tư 09 tt09_0.pdf
968/QĐ-QĐTPT Danh mục hồ sơ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng QĐ.pdf
số 7849/QĐ_UBND Quy định các loại phí hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng 111.pdf
Thông tư số 31/2014/TT-NHNN Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN (Kèm theo) về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 về hướng dẫn thực hiện phòng chống rửa tiền. 31-2014-TT-NHNN.pdf
912/QĐTPT-vp Thông báo : Khai giảng Lớp Nghiệp vụ 912.PDF
.../QĐTPT Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu năm 2014 CHUONG TRINH HO TRO DOANH NGHIEP SX_ XK_0.PDF
.../QĐTPT Chương trình hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng CHUONG TRINH HO TRO DOANH NGHIEP BLTD.PDF
436/QĐTPT Về việc cho vay hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu 2014 436-QDTPT cho vay san xuat xuat khau_0.PDF
59/QBLTD Về việc bảo lãnh cho doanh ngiệp nhỏ và vừa thành phố vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh 59-QBLTD ve bao lanh cho DNNVV TPDN.pdf
Số hiệu văn bản Trích yếu Đính kèm
5116/QĐ-UBND về việc lập danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tằng kính tế - xã hối ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng Danh muc 5116.PDF
647/QĐ-QĐTPT Quy chế văn thư, lưu trữ của Quỹ Đầu tư phát triển TPĐN 647.pdf
Số hiệu văn bản Trích yếu Đính kèm
9298/KH-UBND Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 1554.pdf
1742/QĐ-UBND Giảm lãi suất vay vốn năm 2015 400_0.PDF
Thông tư số 01/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ cã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-Cp và Quyết điịnh số 111-HĐBT 150303081241048201TT.pdf
Số hiệu văn bản Trích yếu Đính kèm
150/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ signed.pdf
2957/SNV-CCVC Đánh giá viên chức, công chức, người lao đông năm 2016 1493.PDF
56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56_2015_ND-CP_277514.doc
1579/HD-SNV Đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 1499.PDF
108/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng signed.pdf
425/QĐ-ttg Kế hoạch công tác của UBQG tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020) 425_QD-TTg_306222.doc
09/2015/QĐ-TTg Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương TTg_.pdf
125/QĐ-BTTTT V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 signed.pdf
43/QĐ-BNV Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ năm 2014 43_QD-BNV_15226190.pdf
Số: 25 /2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương thong tu quy dinh ve trien khai he thong thong tin.doc

Liên kết website