Số hiệu văn bản Trích yếu Đính kèm
01/2020/TT-NHNN Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19). 01_2020_TT-NHNN_436955.pdf
03/2020/TT-BGDĐT Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 03_2020_TT-BGDDT_434356.pdf
25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 25_2020_ND-CP_347400.pdf
28/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 28_2020_ND-CP_377300.pdf
30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư 30_2020_ND-CP_436532.pdf
23-cv/ĐUQĐTPT DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025 Du thao Bao cao chinh tri Quy DTPT.docx
664/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 07 -10-2019 cuả Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả Chỉ thị số 18-Ct/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về " tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắt giao thông" 176.PDF
29/QĐ_QĐTPT Quyết đinh Danh mục hồ sơ, trình tự cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 29.pdf
63/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước signed.pdf
28-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa nhưng Đảng viên không còn tủ cách ra khỏi Đảng đảng.pdf
5116/QĐ-UBND Về việc lập danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng 14.PDF
2901/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 590.PDF
308/KH-QĐTPT Thực hiện Công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 308.pdf
4513/BTC-HCSN Triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính 4513BTCHCSN.PDF
2831/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 586.PDF
19/2019/NĐ-CP Về họ, hụi, biêu, phường signed_01.pdf
1872/QĐ-BTTTT Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở QĐ1872.PDF
1820/QĐ-BTTTT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA quyet-dinh-1820-qd-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong.pdf
03/2018/TT-BTP BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TT-BTP.pdf
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII, NHÍỆM KỲ 2018 - 2023 Bao cao nhanh ket qua DH (1).pdf
130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số signed.pdf
06/2018/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công cập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội BNV.PDF
3858/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viền chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chông tra tấn" năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng CV 667.pdf
15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công signed.pdf
BROCHURE GIỚI THIỆU QUỸ Gioi thieu ve Quy DTPT.pdf
CHÍNH SÁCH VAY VỐN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN BrochureDVCVDT-C5-web.pdf
1219/UBND-KT Triển khai Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 252.PDF
126/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 signed.pdf
151/VP-KT CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỚI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 104.PDF
2731/VP-KT Thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 1090.PDF
Mẫu giấy xác nhận về đối tượng , thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập thấp Mau so 02- Giay xac nhan dtuong-thuc trang-dieu kien thu nhap.docx
Đơn đăng ký mua căn hộ vicoland Mau so 01 - Đon dang ky mua nha.docx
3847/UBND-SLĐTBXH Triển khai Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 687.PDF
1294/KH-UBND kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 279.PDF
1302/KH-UBND kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 280.PDF
1418/UBND-NC - UBND Công văn về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị 301.PDF
384/SNV-CCVC Thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Úc 216.PDF
20KHDUK Kế Hoạch học tập chuyên đề"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền thwucj hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cua Bộ Chính Trị(Khoá XII) 20-KHĐUK.PDF
05-HDDUK Hướng dẫn công tác tuyên truyền 2017 05-HDDUK.PDF
2547-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng 2547QDTU.PDF
10-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 10-CTTW.PDF
01-HD/UBKTTWW Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 01HDUBKTTW.PDF
119/VP-KT2 Văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông 59.PDF
29/QĐ-QĐTPT Ban hành danh mục hồ sơ cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng dmcv29.PDF
1163/QĐ-QĐTPT Ban hành Quy trình thẩm định tài sản thế chấp tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 1163.pdf
Mẫu biên bản thế chấp tài sản tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Bien ban ve the chap tai san.doc
Công văn đề nghị vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng CV vay von.doc
138/2007/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT địa phương 138_2007_ND-CP_54827.doc
323/QĐ-QĐTPTgn Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng - giải ngân Danh muc cung cap giai doan giai ngan.pdf
323/QĐ-QĐTPTtd Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng - thẩm định Danh muc cung cap giai doan tham dinh.pdf
26/QĐ-HĐQL Quy định lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Lai suat QD26.pdf
1955/QĐ-UBND -2015 Quy định đối tượng, điều kiện, hồ sơ, phường thức cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tháo dỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2015 Quy dinh dieu kien cho vay.PDF
43/QĐ-HĐQL-2015 Quy chế hoạt động nhận ủy thác và ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 43HĐQL.pdf
1467/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động của QUỸ BLTĐNNVV thành phố Đà Nẵng Dieu le.PDF
77/QĐ-QBLTD Danh mục, Mẫu hồ sơ bảo lãnh tín dụng tại Quỹ BLTDDNNVV thành phố Đà Nẵng 77BLTD.pdf
26/QĐ-HĐQL Quy định lãi suất cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 26HĐQL.pdf
05/2015/TT-NHNN HƯỚNG DẪN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHỐI HỢP VỚI QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÓ BẢO LÃNH CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2013/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 052015TTNHNN.docx
Giay de nghi vay von Giay de nghi vay von 1 Giay de nghi vay von.doc
2. Mau Phuong an SXKD Mau Phuong an SXKD Mau Phuong an SXKD.doc
MAU CONG TY XAC NHAN NO THUE Mẫu văn bản xác nhận nợ thuế MAU CONG TY XAC NHAN NO THUE - QUY DAU TU.doc
10/2015/QĐ-UBND Ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 493.PDF
3334/QĐ_UBND 3334/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình hoạt động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" về hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất – kinh doanh với lãi suất ưu đãi. 3334.PDF
5116/QĐ-UBND Quyết định về việc lập danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng 925.PDF
968/QĐ-QĐTPT Danh mục hồ sơ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tại Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Đà Nẵng 968.pdf
359/TB-QĐTPT Quy định tạm thời quy trình tiếp nhận, kiểm tra, tư vấn hồ sơ của tôt tiếp nhận hồ sơ 959.pdf
.../QĐTPT Bảng so sánh thông tư 09 tt09_0.pdf
968/QĐ-QĐTPT Danh mục hồ sơ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng QĐ.pdf
số 7849/QĐ_UBND Quy định các loại phí hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng 111.pdf
Thông tư số 31/2014/TT-NHNN Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN (Kèm theo) về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 về hướng dẫn thực hiện phòng chống rửa tiền. 31-2014-TT-NHNN.pdf
912/QĐTPT-vp Thông báo : Khai giảng Lớp Nghiệp vụ 912.PDF
.../QĐTPT Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu năm 2014 CHUONG TRINH HO TRO DOANH NGHIEP SX_ XK_0.PDF
.../QĐTPT Chương trình hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng CHUONG TRINH HO TRO DOANH NGHIEP BLTD.PDF
436/QĐTPT Về việc cho vay hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu 2014 436-QDTPT cho vay san xuat xuat khau_0.PDF
59/QBLTD Về việc bảo lãnh cho doanh ngiệp nhỏ và vừa thành phố vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh 59-QBLTD ve bao lanh cho DNNVV TPDN.pdf
Số hiệu văn bản Trích yếu Đính kèm
5116/QĐ-UBND về việc lập danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tằng kính tế - xã hối ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng Danh muc 5116.PDF
647/QĐ-QĐTPT Quy chế văn thư, lưu trữ của Quỹ Đầu tư phát triển TPĐN 647.pdf
Số hiệu văn bản Trích yếu Đính kèm
149/2018/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. HĐND.pdf
23/VP-KT CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỚI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 34.PDF
28/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 28-2017-TT-BTC.pdf
235/VP-QLĐTư Công văn về việc triển khai truyền thông phát động phong trào kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt 140.PDF
9298/KH-UBND Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 1554.pdf
1742/QĐ-UBND Giảm lãi suất vay vốn năm 2015 400_0.PDF
Thông tư số 01/2015/TT-BNV Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ cã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-Cp và Quyết điịnh số 111-HĐBT 150303081241048201TT.pdf
Số hiệu văn bản Trích yếu Đính kèm
09/2020/QĐ-UBND Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 09ubnd.pdf
11/2020/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 123.pdf
79/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ signed.pdf
27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 272018NĐ-CP.pdf
150/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ signed.pdf
2957/SNV-CCVC Đánh giá viên chức, công chức, người lao đông năm 2016 1493.PDF
56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56_2015_ND-CP_277514.doc
1579/HD-SNV Đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 1499.PDF
108/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng signed.pdf
425/QĐ-ttg Kế hoạch công tác của UBQG tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020) 425_QD-TTg_306222.doc
09/2015/QĐ-TTg Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương TTg_.pdf
125/QĐ-BTTTT V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 signed.pdf
43/QĐ-BNV Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ năm 2014 43_QD-BNV_15226190.pdf
Số: 25 /2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương thong tu quy dinh ve trien khai he thong thong tin.doc

Liên kết website