TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2015-2020

          Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được xem là “nòng cốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với đặc thù của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ ĐTPT) hoạt động trong lĩnh vực tài chính nên công tác kiểm tra, giám sát càng có vai trò quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng trong cả nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Quỹ ĐTPT, nay là Đảng bộ Quỹ ĐTPT.

          Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là sau khi được thành lập Đảng bộ với Ban chấp hành gồm 05 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) gồm 03 đồng  chí, Đảng ủy đã tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy, ban hành Quy chế làm việc của UBKT, đồng thời, chỉ đạo UBKT xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên UBKT.

          Bám sát nhiệm vụ chính trị, với sự nỗ lực cao, công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc từng bước được nâng cao và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

          - Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để các chi bộ trực thuộc, đảng viên nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, trọng tâm là: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị khóa X về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020... Qua đó, đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

          - Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 (Chương VII) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và đúng hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đảm bảo tính trung thực, khách quan, tập trung dân chủ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 06 lượt chi bộ, 08 lượt đảng viên (đạt 100% kế hoạch).

          - Đảng ủy đã chỉ đạo UBKT tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đúng thẩm quyền, quy trình, quy định.

          - Hoạt động của UBKT đã thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đã tham mưu Đảng ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định và phù hợp với kế hoạch của Đảng ủy Khối; tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra giám sát chuyên đề theo chương trình đề ra; hướng dẫn các chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng và hướng dẫn của UBKT đảng ủy cấp trên.

          - Hằng năm ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT. Trong nhiệm kỳ, UBKT đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 07 lượt Chi    bộ, 04 lượt đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời góp ý, nhắc nhở các chi bộ, đảng viên những hạn chế, tồn tại để khắc phục.

          - Các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm theo kế hoạch đề ra. Ngoài công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên, các chi bộ đã thực hiện kiểm tra giám sát chuyên đề đối với 27 lượt đảng viên, kết quả kiểm tra cho thấy các đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

          Nhìn chung trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã chú trọng thực hiện việc tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy, UBKT, các chi bộ trực thuộc đã bám sát yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp ủy cấp trên chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, đồng thời, tổ chức thực hiện theo chương trình đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Việc tăng cường nắm tình hình và giám sát thường xuyên đối với các Chi bộ và đảng viên được quan tâm, chú trọng. Chính nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa và chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời các sai phạm khuyết điểm nên đến nay chưa có trường hợp đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tiếp nhận bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và đảng viên.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quỹ ĐTPT nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế, đó là:

          - Nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chủ yếu kiểm tra việc triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chưa bám sát vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên nên hiệu quả, tác dụng kiểm tra chưa cao.

          - Một số các đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ chưa có nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát nên đôi khi còn lúng túng trong việc xác định nội dung, đối tượng và cách tiến hành kiểm tra cho phù hợp với phạm vi lãnh đạo của mình.

          Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ Quỹ ĐTPT, Đảng bộ Quỹ ĐTPT đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

          Phương hướng chung

          Tiếp tục nâng cao nhận thức của Đảng ủy, chi ủy, đảng viên về vị trí, vai trò, trách nhiệm, sự cần thiết của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT và các chi bộ trực thuộc, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào thực chất. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo điều lệ, quy định, khách quan, mang tính giáo dục, lấy phòng ngừa vi phạm là chính. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; khách quan, công tâm, trung thực; sâu sát thực tiễn, đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ.

          Nhiệm vụ chủ yếu

          - Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

          - Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo kế hoạch toàn khoá và hàng năm đúng quy trình, quy định theo các văn bản của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp trên.

          - Tập trung công tác kiểm tra, giám sát phục vụ cho Đại hội Đảng bộ Quỹ nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng kiểm tra công tác triển khai, quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ sắp tới; quy hoạch cấp uỷ, UBKT nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ và đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ Quỹ.

          - Tăng cường giám sát thường xuyên, mở rộng kiểm tra, giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm đối với đảng viên, chi bộ trực thuộc chấp hành Điều lệ Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, Đảng bộ và cơ quan; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chức trách của cán bộ, đảng viên.

          - Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đảng viên, chi bộ (nếu có) theo đúng quy trình, quy định.

          - Tiếp tục phân công ủy viên UBKT theo dõi, giám sát chi bộ và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

          - Có kế hoạch đăng ký tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các chi bộ.

          - Thực hiện sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát để đề ra biện pháp thực hiện tiếp theo đạt kết qủa tốt./.

MV - UBKT Đảng ủy

Liên kết website