ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG(AFD, WB); LÃI SUẤT CHO VAY ĐƯỢC ÁP DỤNG THEO CÁC NHÓM TRÊN HOẶC THEO QUY ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC TÀI TRỢ VỐN

Đối với các dự án cho vay từ nguồn vốn huy động (AFD, WB): lãi suất cho vay được áp dụng theo các nhóm trên hoặc theo quy định của tổ chức tài trợ vốn

Liên kết website