Hội nghị Tổng kết hoạt động khối thi đua sở, ban, ngành năm 2018 và ký giáo ước thi đua năm 2019

          Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Khối thi đua sở, ban, ngành Thành phố Đà Nẳng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khối thi đua sở, ban, ngành năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 

          Về dự Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ theo dõi thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành Thành phố. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Phú Ban – Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn – Trưởng khối.

          Tại Hội nghị ngoài báo cáo đánh giá kết quả hoạt động khối thi đua sở, ban, ngành Thành phố năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, còn có các tham luận của các sở, ban, ngành đạt thành tích xuất sắc năm 2018 như: Sở Văn hóa & thể thao, Sở Giao thông - Vận tải, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã báo cáo rõ tình hình hoạt động thi đua của khối trong năm qua.Ngay từ đầu năm 2018, Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố đã tổ chức Hội nghị phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố, với sự tham gia ký kết của 100% đơn vị trực thuộc Khối. Ngoài ra Khối trưởng Khối thi đua đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-KTĐSBN ngày 30 tháng 10 năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 528/QĐ-KTĐSBN ngày 30 tháng 10 năm 2018 về ban hành Bảng điểm đánh giá thi đua của Khối. Đồng thời, trong năm, Khối trưởng đã phát động và cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất trong giao ước thi đua của Khối. Trong năm 2018, Khối đã tổ chức Giải thể thao khối, tham gia cụm thi đua thành phố; dự khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VIII năm 2018…

          Qua đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2018, 100% đơn vị trực thuộc Khối báo cáo kết quả thực hiện Giao ước thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại cơ quan, đơn vị. Công tác bình xét thi đua trong toàn khối đã thực hiện đảm bảo quy chế, khách quan và phù hợp với yêu cầu thực tế của từng Khối thi đua trực thuộc Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố.

          Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2018

          1. Thực hiện chủ đề “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm”

          Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thực hiện trong năm 2018. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, từng cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, có thời gian hoàn thành và có kết quả đầu ra. Đặc biệt, có 4 đơn vị thuộc Khối thi đua sở, ban, ngành được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm giao năm 2018 (gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tể, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), đây là kết quả nổ lực phẩn đấu của tập thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị.       

          Năm 2018, 100% cơ quan, đơn vị thuộc Khối thị, đua sở, ban, ngành thành phố đã đăng ký đầy đủ 5 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trong công tác thi đua, khen thưởng. Qua công tác báo cáo tổng kết, hầu hết các đơn vị đã triển khai cụ thể việc thực hiện 5 chỉ tiêu đăng ký, triển khai theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, lượng hóa kết quả hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký của cơ quan, đơn vị và kết quả đã hoàn thành tốt các nội dung đăng ký.

          2. Về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 16/5/2016 của Thành ủy

          Để triển khai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 16/5/2016 của Thành ủy, 100% cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phù hợp với vai trò, chưc năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và đạt được nhiều kêt quả tốt.

          100% đơn vị trong Khối thi đua thực hiện tốt việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và ngườỉ lao động của cơ quan để đảm đương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.

          Các đơn vị trong Khối tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, dân chủ.

          3. Về triển khai Kế hoạch số 1692/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dụng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”

          Năm 2018, 100% đơn vị thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, mỗi đơn vị có hoạt động khác nhau, phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị có những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tuyên truyền, triển khai có hiệu quả kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố để thực hiện.

          4. Thưc hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tương, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, 100% đơn vị trong Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các Nghị quyết, cũng như các Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của TTCP; Chi thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của TTCP; Chi thị số 29- CT/TU ngày 06/11/2013 cùa BTV Thành ủy Đà Nằng; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của BTV Thành ủy Đà Nắng và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

          5. Thực hiện các giải pháp tăng cường cải cách hành chính; các hoạt động năm đẩy mạnh thu hút đầu tư; đề án kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng CNTT theo Kế hoạch số 164/KH- UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đối với các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, các đơn vị trong Khối thi đua đã rà soát, ban hành mới bộ thủ tục khắc phục các vấn đề còn chưa minh bạch, gây khó khăn cho doanh nghiệp như: Ban hành mới 03 thủ tục về chủ trương đầu tư nước ngoài tại thành phố; Ban hành mới 06 thủ tục về an toàn vệ sinh thực phẩm cho doanh nghiệp, tổ chức bộ phận một cửa của Ban An toàn thực phẩm về Trung tâm Hành chính thành phố; Sửa đổi, ban hành mới 54 thủ tục trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản... nhằm phù hợp quy định cũng như rút ngắn thời gian xử lý với một số thủ tục quan trọng như đánh giá tác động môi trường giảm từ 50 ngày còn 45 ngày; Hủy bỏ 08 thù tục liên quan đến điều kiện cấp khí hóa lỏng; Thực hiện quy trình gộp thẩm định và cấp giấy phép xây dựng, rút ngắn 10 ngày thời gian cấp phép cũng như thời gian đi lại của doanh nghiệp, ước tính rút ngăn 2.170 ngày làm việc của doanh nghiệp.

          Đối với Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa. Tính đến nay đã có 21/21 sở, ngành kiểm soát các công việc, thủ tục ngoài thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa bằng phần mềm quàn lý văn bản điều hành của thành phố. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của sở, ban, ngành trong Khối thi đua đều được lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm.

          6. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền: Hầu hết các dơn vị trong Khối thi đua đều tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các quy định tại Nghị định sổ 04/2015/NĐ-CP, đặc biệt chú trọng thực hiện các quy định, nội dung về "Trách nhiệm của cán bộ, công chức; những việc cán bộ, công chức phải được biết; những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định; những việc cán bộ, công chức giám sát, kiềm tra...” công khai thu chi tài chính hàng quý, có sự giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. Thực hiện tốt vai trò của Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân trong các hoạt động như tham gia bình xét khen thưởng; công tác đầu tư, các chương trình dự án, công tác quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng, các chế độ chính sách khác như nâng lương trước thời hạn …

          Các đơn vị trong khối thi đua quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động. Phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị, động viên và tạo điều kiện để mọi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động tích cực cống hiến, đóng góp sáng kiến, cải tiến, huy động được nguồn lực trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

          7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức, viên chức các đơn vị trong khối đều tự tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động lần thứ XVI, Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023)  đồng thời để tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc (11/6/1948- 11/6/2018); 73 năm ngày Cách Mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,  "Khỏe  để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Điển hình như Khối thi đua số 5 (các đơn vị lực lượng vũ trang, gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố - khối trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố) thuộc Khối thi đua sở, ban, ngành đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Khối, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình giao lưu '‘Chung tay xây dựng quê hương" tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Hòa Bắc tổ chức biểu diễn văn nghệ và chiếu phim tuyên truyền biển, đảo phục vụ nhân dân, đồng thời tặng 50 xuất quà với giá trị 25.000.000 đồng cho gia đình Thương binh, Liệt sỹ, gia đình có công cách mạng, các cháu học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động mới phục vụ công chúng, như Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018, Cuộc thi sáng tác múa hài Việt Nam năm 2018 với Chủ đề “Thông điệp cuộc sống”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể dục thể thao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018; Sở Tài chính tổ chức Giải bóng đá nữ Khối tài chính, Đài Phát thành truyền hình Đà Nẵng tổ chức Giải bóng chuyền của Đài nhân kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam 21/6 hay Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ,... Đây là những hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động trong khối có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm; góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ - thể dục thể thao chung của Khối. Ngoài ra các vận động viên Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố đã tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao do thành phố tổ chức.

          8. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 34- CT/TW và Chỉ thị số 38- Ct/TU về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nhìn chung các đơn vị trong Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố tiếp tục phổ biến, quá triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW và Chỉ thị số 38-CT/TU cùa Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị trong Khối đã ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động, phòng trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức đăng ký phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị; thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Khối triển khai các nội dung, hoạt động phong trào nhằm đưa phong trào thi đua trong Khối đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

          Quỹ Đầu tư phát triển thành phố là thành viên của Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố đã tham gia tích cực và đóng góp vào thành quả chung trên.

          Bên cạnh những ưu điểm, công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Khối Thi đua vẫn còn một sổ tồn tại, hạn chế:

          - Một số phong trào thi đua chưa được triển khai thường xuyên, tiêu chí thi đua còn chung chung nên chưa góp phần tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị;

          - Công tác kiểm tra, giám sát trong tồ chức các phong trào thi đua chưa được coi trọng và tổ chức thực hiện hiệu quả;

          - Công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt còn hạn chế;

          Kết thúc Hội nghị, Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phó đã giao các đơn vị và ký kết giao ước thi đua năm 2019 gồm các nội dung sau:

          1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố, từng thành viên trong Khối triển khai thực hiện có hiệu quà Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phổ Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết 43- NQ/TW của Bộ Chính trị;

          2. Thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

          3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước của thành phố giao năm 2019 cho từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước và của các địa phương. Trọng tâm là thực hiện các phong trào thi đua: “Đẩy mạnh thu hút đâu tư”, tháo gỡ các khó khăn, vướng măc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Gắn các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          4. Tiếp tục thực hiện chủ đề “Đồng thuận cao- Thi đua giỏi - Về đích sớm” trong các đơn vị thành viên và toàn Khối thi đua để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhất là 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao năm 2019 theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 3Ị tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng; 05 chi tiêu thi đua chính theo chức năng, nhiệm vụ dể triển khai thực hiện trong năm 2019.

          5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tập trung quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu về công tác thi đua, khen thưởng. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến thuộc Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng.

          6. Triển khai Kế hoạch số 1859/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019.

          7. Thực hiện các giải pháp tăng cường cải cách hành chính theo Kế hoạch số 6114/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng; tiếp tục thực hiện nghiêm đề án kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính ngoài Đề án “Một cửa” của các cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, đặc biệt là sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố.

          8.Triển khai thực hiện có hiệu quả năm Dân vận chính quyền năm 2019 theo Công văn số 2766/UBND-SNV ngày 02 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, đồng thời thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

          9. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố. Tham gia tích cực các hoạt động chung của Khối thi đua.

          Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị thành viên Khối thi đua Sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng đã ký cam kết và quyết tâm thực hiện nội dung giao ước trên

          Tại Hội nghị, Trưởng khối – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa ủy quyền của UBND thành phố Đà Nẵng trao cờ và bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2018

          Một số hình ảnh tại hội nghị:

Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc Quỹ

Liên kết website