CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng tảiĐính kèm Nội dung công bố
13/06/2024xem chi tiếtKế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2024
29/3/2024xem chi tiếtBáo cáo tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2023
27/10/2023Xem chi tiết (BKS)(KTT)Thay đổi chức danh Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
12/10/2023Xem chi tiếtQuyết toán chênh lệch thu chi, xếp loại hiệu quả hoạt động, phân phối chênh lệch thu chi năm 2022
07/07/2023Xem chi tiếtKế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
24/5/2023Xem chi tiếtBáo cáo tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2022
24/5/2023Xem chi tiếtBáo cáo tài chính hợp nhất của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2022
24/02/2023Xem chi tiếtQuyết định về việc thu hồi phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tại Công ty TNHH Đầu tư DDIF
24/02/2023Xem chi tiếtThông báo về việc doang nghiệp giải thể/ chấm dứt tồn tại (Công ty TNHH Đầu tư DDIF)
22/02/2023ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022
Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ
07/6/2022Xem chi tiếtKế hoạch hoạt đông, kế hoạc tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2022
07/6/2022Xem chi tiếtBáo cáo tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2021
07/6/2022Xem chi tiếtBáo cáo tài chính hợp nhất của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2021