1. Đối tượng đầu tư:

Một trong những mục tiêu chính của Quỹ Đầu tư phát triển là đầu tư trực tiếp vào các dự án kết cấu hạ tầng thuộc chương trình, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, bao gồm:
– Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;
– Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
– Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và phát triển khu đô thị mới;
– Các dự án bảo vệ và cải tạo môi trường;
– Các dự án đầu tư trọng điểm khác theo quyết định của UBND TP.

2. Điều kiện đầu tư:

Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật, có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

3. Phương thức đầu tư:

– Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư;
– Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức đầu tư:

Tuỳ từng điều kiện cụ thể, Quỹ lựa chọn các hình thức đầu tư sau:
– Hợp đồng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)
– Tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác.

1. Giới hạn đầu tư

– Giới hạn đầu tư trực tiếp vào các dự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ  tại thời điểm thực hiện.

– Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

2. Thẩm quyền quyết định đầu tư

– Mức vốn đầu tư đối với một dự án đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

– Mức vốn đầu tư đối với một dự án trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

 

 

 

 

Căn cứ theo Quyết định số 84/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế đầu tư trực tiếp tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, trình tự đầu tư 01 dự án gồm các bước:

1. Lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư trực tiếp;

2.Triển khai thực hiện đầu tư và quản lý dự án đầu tư trực tiếp;

3. Quản lý khai thác và vận hành dự án;

4. Giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư trực tiếp;

5.Kết thúc dự án đầu tư trực tiếp.

Trình tự thực hiện cụ thể như sau: