Cho vay đầu tư

QUY TRÌNH CHO VAY

Bước 1: Cung cấp hồ sơ vay vốn theo quy định của Quỹ

- Liên hệ: phòng Kế hoạch&NCPT (số điện thoại: 0236.3.888.744)

- Phòng Kế hoạch&NCPT xúc tiến tìm kiếm dự án, tư vấn, hướng dẫn bên vay vốn cung cấp hồ sơ dự án và lập các thủ tục vay vốn theo quy định. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo danh mục hồ sơ vay vốn, phòng Kế hoạch&NCPT thực hiện chuyển hồ sơ sang phòng Thẩm định thực hiện thẩm định.

- Danh mục hồ sơ vay vốn giai đoạn thẩm định dự án bao gồm công văn đề nghị vay vốn, hồ sơ pháp lý chủ đầu tư, hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ tài chính, hồ sơ bảo đảm tiền vay. Click vào đây để tải danh mục chi tiết hồ sơ cung cấp giai đoạn thẩm đinh

Bước 2: Thẩm định dự án và trình phê duyệt cho vay

- Liên hệ: phòng Thẩm định (số điện thoại: 0236.3.888.486)

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phòng Kế hoạch&NCPT, Phòng Thẩm định sẽ thực hiện thẩm định theo quy định, trình phê duyệt báo cáo kết quả thẩm định. Nếu kết quả thẩm định nhận thấy dự án đảm bảo các điều kiện cho vay thì lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay.

- Thời gian thực hiện: kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc.

Bước 3: Phê duyệt cho vay

- Trường hợp dự án được phê duyệt cho vay: căn cứ Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, Quỹ cùng bên vay vốn lập các hợp đồng và thủ tục liên quan.

- Trường hợp dự án không được phê duyệt cho vay: căn cứ văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Quỹ thông báo bằng văn bản cho bên đề nghị vay vốn được biết.

Bước 4: Giải ngân vay vốn

- Liên hệ: phòng Tín dụng (số điện thoại: 0236.3888.766) và phòng Tài chính - Kế toán (số điện thoại: 0236.3888755)

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ dự án đã được phê duyệt cho vay từ phòng Thẩm định, phòng Tín dụng hướng dẫn bên vay vốn lập các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và cá thủ tục liên quan, hướng dẫn bên vay vốn cung cấp hồ sơ giải ngân. Click vào đây để tải danh mục chi tiết hồ sơ giải ngân

- Sau khi nhận hồ sơ giải ngân của phòng Tín dụng, phòng Tài chính - Kế toán lập thủ tục chuyển tiền cho đơn vị. 

CÁC VĂN BẢN, BIỂU MẪU

TT

Số hiệu

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007

Chính phủ

Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT địa phương

12/9/2007

Download

2

Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007

10/6/2013

Download

3

Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2014

UBND thành phố Đà Nẵng

Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng

30/7/2014

Download

4

Quyết định số 26/QĐ-HĐQL ngày 23/6/2015

Quỹ

Quy định về lãi suất cho vay tại Quỹ ĐTPT TP Đà Nẵng

23/6/2015

Download

5

Quyết định số 29/QĐ-QĐTPT ngày 18/4/2019 

Quỹ

Ban hành danh mục hồ sơ cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

18/4/2019

Download

6

Công văn đề nghị vay vốn

Quỹ

 

 

Download

7

Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV về việc thông qua đầu tư dự án và vay vốn tại Quỹ

Quỹ

 

 

Download

Góp vốn thành lập

Đầu tư trực tiếp

Nhận ủy thác & ủy thác

Thẩm định

Đang cập nhật...

Liên kết website