Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng

By 10/06/2024 No Comments

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên cả nước được quan tâm chú trọng, với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, từ Trung ương tới địa phương, sự cố gắng của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là vai trò quan trọng của quần chúng, nhân dân, công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCTN theo phương châm linh hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn biến tình hình hoạt động của Quỹ, qua đó công tác tuyên truyền về PCTN tại Quỹ đạt hiệu quả cao.

Ảnh minh họa

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 (Luật PCTN). Đây cũng là một trong những luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đã phát huy hiệu quả lớn trong thực tiễn, là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và chống lãng phí ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Luật PCTN năm 2018 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hành vi tham nhũng cũng như chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước là khác nhau, Luật PCTN năm 2018 đã quy định riêng về các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước và các hành vi tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm 12 nhóm hành vi:

a) Tham ô tài sản; b) Nhận hối lộ; c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm 03 nhóm hành vi: a) Tham ô tài sản; b) Nhận hối lộ; c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng có liên quan đến PCTN như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… Các luật này đã đưa ra nhiều quy định có liên quan như các quy định về công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đấu thầu, quản lý doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, có thể thấy Bộ luật hình sự 2015 cũng đã quy định rõ về các tội phạm tham nhũng và các tội phạm về chức vụ, mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả khu vực ngoài nhà nước đối với tội tham ô, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ; hoàn thiện cấu thành của một số nhóm tội đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tham nhũng; quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân….

Việc phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng của người quản lý, người lao động Quỹ nói riêng và toàn xã hội nói chung, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Một số hình ảnh infographic tuyên truyền về các tội phạm tham nhũng

N.H.L, Văn phòng

Nguồn hình ảnh: https://hcmus.edu.vn/tuye/