TTLOẠI VĂN BẢNSỐ KÍ HIỆUNGÀY BAN HÀNHTÊN VĂN BẢNXEM
I. TRUNG ƯƠNG
1Nghị định147/2020/NĐ-CP18/12/2020Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngxem
2Thông tư86/TT-BTC08/10/2021Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngXem
3Thông tư45/2016/TT-BLĐTBXH28/12/2016Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phươngXem
4Thông tư209/2015/TT-BTC28/12/2015Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phươngXem
5Nghị định21/2024/NĐ-CP23/02/2024Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệXem
II. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1Quyết định7977/QĐ-UBND9/10/2007Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngXem
2Quyết định344/QĐ-UBND03/2/2021Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ
Ban hành kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Xem
3Quyết định1568/QĐ-UBND07/5/2021Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025Xem
4Quyết định1734/QĐ-UBND20/5/2021Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà NẵngXem
5Quyết định3180/QĐ-UBND09/10/2021Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đà NẵngXem
6Quyết định636/QĐ-UBND07/03/2022Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà NẵngXem
7Quyết định4039/QĐ-UBND16/12/2021Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soátXem
8Quyết định4705/QĐ-UBND04/12/2020Ban hành kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025Xem
9Nghị quyết84/2022/NQ-HĐND15/12/2022Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Xem
TTLOẠI VĂN BẢNSỐ KÍ HIỆUNGÀY BAN HÀNHTÊN VĂN BẢNXEM
1Quyết định32/QĐ-HĐQL25/04/2017Quy chế tuyển dụng lao động xem
2Quyết định53/QĐ-HĐQL18/07/2017Quy chế hoạt động của Bộ máy điều hànhxem
3Quyết định52/QĐ-HĐQL18/7/2017Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ xem
4Quyết định41/QĐ-HDQL01/07/2021Lãi suất cho vay đối với dự án theo từng nhóm lĩnh vực ưu tiên tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵngxem
5Quyết định92/QĐ-HĐQL12/11/2021Quy chế thi đua khen thưởng của Quỹ xem
6Quyết định112/QĐ-HĐQL21/12/2021Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi của Quỹxem
7Quyết định15/QĐ-HĐQL21/01/2022Quản lý tài chính và chi tiêu nội bộxem
8Quyết định16/QĐ-HĐQL25/01/2022Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lýxem
9Quyết định21/QĐ-HĐQL16/02/2022Quy chế cho vay xem
10Quyết định27/QĐ-HĐQL04/03/2022Quy chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vayxem
11Quyết định45/QĐ-HĐQL10/05/2022Quy chế bảo đảm tiền vay của Quỹxem
12Quyết định46/QĐ-HĐQL10/05/2022Quy chế quản lý các khoản đầu tư thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp tại Quỹxem
13Quyết định66/QĐ-HĐQL21/72022Quy chế quản lý sử dụng quỹ thưởng người quản lýxem
14Quyết định73/QĐ-HĐQL11/08/2022Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản của Quỹxem
15Quyết định78/QĐ-HĐQL31/08/2022Quy chế trả lương cho người lao động xem
16Quyết định95/QĐ-HĐQL29/09/2022Quy chế quản lý các khoản đầu tư theo hình thức hợp đồng, thực hiện dự án đầu tư tại Quỹxem
17Quyết định123/QĐ-HĐQL01/12/2022Quy chế thẩm định cho vay đầu tưxem
18Quyết định134/QĐ-HĐQL15/12/2022Quy chế trả lương, thù lao của người quản lýxem
19Quyết định27/QĐ-HĐQL19/04/2023Quy chế huy động vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng xem
20Quyết định28/QĐ-HĐQL19/04/2023Quy chế quy định về tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chế độ nâng bậc lương thường xuyên của người lao động tại Quỹ Đầu tư phát triển xem
21Quyết định35/QĐ-HĐQL16/05/2023Quy chế quản lý hoạt động nhận ủy thác và ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵngxem
22Công văn169/HĐQL-QĐTPT05/04/2022Phê duyệt nội dung và hình thức công bố thông tin của Quỹxem
TTLOẠI VĂN BẢNSỐ KÍ HIỆUNGÀY BAN HÀNHTÊN VĂN BẢNXEM
1Quyết định283/QĐ-QĐTPT29/05/2012Quy định về phòng cháy chữa cháyxem
2Quyết định647/QĐ-QĐTPT21/08/2014Quy chế quản lý, công tác văn thư lưu trữxem
3Quyết định47/QĐ-QĐTPT19/01/2016Quy chế xét công nhận sáng kiếnxem
4Quyết định25/QĐ-QĐTPT26/04/2018Quy định quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tại Quỹxem
5Quyết định29/QĐ-QĐTPT18/04/2019Quy định danh mục hồ sơ, trình tự cho vay đầu tưxem
6Quyết định92/QĐ-QĐTPT15/10/2020Quy định về công tác văn thư của Quỹ xem
7Quyết định33/QĐ-QĐTPT25/05/2021Quy định phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố xem
8Quyết định42/QĐ-QĐTPT13/07/2021Quy định về quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử (website) của Quỹ xem
9Quyết định49/QĐ-QĐTPT26/07/2021Quy định thẩm định giá trị tài sản bảo đảmxem
10Quyết định65/QĐ-QĐTPT15/09/2021Quy định sử dụng tiết kiệm điệnxem
11Thông báo252/TB-QĐTPT01/06/2022Thực hiện công bố thông tin của Quỹxem
12Quyết định124/QĐ-QĐTPT02/12/2022Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của người lao độngxem
13Quyết định40/QĐ-QĐTPT09/06/2023Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng xem
14Quyết định48/QĐ-QĐTPT07/07/2023Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay và các nội dung liên quan đến giải ngân, quản lý vốn cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵngxem
15Quyết định118/QĐ-QĐTPT 12/12/2023Quy chế thực hiện dân chủ ở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵngxem
16Quyết định55/QĐ-QĐTPT 25/6/2024Quy định hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵngxem
17Quyết định58/QĐ-QĐTPT 25/6/2024Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành trong hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵngxem
TTLOẠI VĂN BẢNCƠ QUAN BAN HÀNHSỐ KÍ HIỆUNGÀY BAN HÀNHTÊN VĂN BẢNXEM
1Bộ luậtQuốc hội91/2015/QH1324/11/2015Bộ luật Dân sự phần 1,2
2Bộ luậtQuốc hội45/2019/QH1420/11/2019Bộ Luật Lao độngXem
3LuậtQuốc hội67/2006/QH1129/6/2006Công nghệ thông tinXem
4LuậtQuốc hội13/2008/QH1203/6/2008Thuế giá trị gia tăngXem
5LuậtQuốc hội47/2010/QH1216/6/2010Các tổ chức tín dụng Xem
6LuậtQuốc hội11/2012/QH1320/6/2010GiáXem
7LuậtQuốc hội08/2012/QH1318/6/2012Giáo dục đại học Xem
8LuậtQuốc hội28/2013/QH1315/6/2013Phòng, chống khủng bốXem
9LuậtQuốc hội50/2014/QH1318/6/2014Xây dựngXem
10LuậtQuốc hội66/2014/QH1325/11/2014Kinh doanh bất động sảnXem
11LuậtQuốc hội74/2014/QH1327/11/2014Giáo dục nghề nghiệp Xem
12LuậtQuốc hội83/2015/QH1325/6/2015Ngân sách Nhà nước Xem
13LuậtQuốc hội88/2015/QH1320/11/2015Kế toán Xem
14LuậtQuốc hội17/2017/QH1420/11/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụngXem
15LuậtQuốc hội25/2018/QH1312/6/2018Tố cáo Xem
16LuậtQuốc hội34/2018/QH1419/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại họcXem
17LuậtQuốc hội36/2018/QH1420/11/20189Phòng chống tham nhũngXem
18LuậtQuốc hội38/2019/QH1413/6/2019Quản lý thuếXem
19LuậtQuốc hội43/2019/QH1414/6/2019Giáo dụcXem
20LuậtQuốc hội59/2020/QH1417/6/2020Doanh nghiệpphần 1, 2
21LuậtQuốc hội61/2020/QH1401/6/2020Đầu tư Xem
22LuậtQuốc hội64/2020/QH1418/6/2020Đầu tư theo phương thức đối tác công tưXem
23LuậtQuốc hội72/2020/QH1417/11/2020Bảo vệ môi trườngXem
24LuậtQuốc hội06/2022/QH1515/6/2022Thi đua khen thưởngXem
25LuậtQuốc hội11/2022/QH1514/11/2022Thanh traXem
26LuậtQuốc hội14/2022/QH1515/11/2022Phòng chống rửa tiền Xem
27LuậtQuốc hội03/2022/QH1511/01/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sựXem
28Luật Quốc hội22/2023/QH1523/6/2023Đấu thầuXem
29LuậtQuốc hội65/2014/QH1328/11/2014Nhà ở Xem
30LuậtQuốc hội27/2023/QH1527/11/2023Nhà ở phần 1,2
31LuậtQuốc hội45/2013/QH1329/11/2013Đất đai Xem
32LuậtQuốc hội31/2024/QH1518/01/2024Đất đai Xem
33LuậtQuốc hội32/2024/QH1518/01/2024Các tổ chức tín dụngXem
34Hướng dẫnBCĐTW PCTN25-HD/BCĐTW01/08/2022Một số nội dung về phòng, chống tiêu cựcXem
35Nghị địnhChính phủ174/2016/NĐ-CP30/12/2016Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toánXem
36Nghị địnhChính phủ59/2019/NĐ-CP01/07/2019Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũngXem dĐính chính
37Nghị địnhChính phủ123/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định về hóa đơn, chứng từXem
38Nghị địnhChính phủ126/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuếXem PL
39Nghị địnhChính phủ130/2020/NĐ-CP30/10/2020Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịXem
40Nghị địnhChính phủ148/2020/NĐ-CP18/12/2020Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đaiXem
41Nghị địnhChính phủ159/2020/NĐ-CP31/12/2020Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệpXem
42Nghị địnhChính phủ01/2021/NĐ-CP04/01/2021Quy định đăng ký doanh nghiệpXem
43Nghị địnhChính phủ06/2021/NĐ-CP26/01/2021Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựngXem
44Nghị địnhChính phủ09/2021/NĐ-CP09/02/2021Về quản lý vật liệu xây dựngXem
45Nghị địnhChính phủ10/2021/NĐ-CP09/02/2021Về quản lý chi phí đầu tư xây dựngXem
46Nghị địnhChính phủ12/2021/NĐ-CP01/05/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giáXem
47Nghị địnhChính phủ15/2021/NĐ-CP03/03/2021Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựngXem
48Nghị địnhChính phủ28/2021/NĐ-CP26/03/2021Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tưXem
49Nghị địnhChính phủ29/2021/NĐ-CP26/03/2021Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tưXem
50Nghị địnhChính phủ30/2021/NĐ-CP26/03/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ởXem
51Nghị địnhChính phủ31/2021/NĐ-CP26/03/2021Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tưXem
52Nghị địnhChính phủ34/2021/NĐ-CP29/03/2021Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà NẵngXem
53Nghị địnhChính phủ35/2021/NĐ-CP29/03/2021Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưXem PL
54Nghị địnhChính phủ47/2021/NĐ-CP01/04/2021Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệpXem
55Nghị địnhChính phủ49/2021/NĐ-CP01/04/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiXem
56Nghị địnhChính phủ50/2021/NĐ-CP01/04/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựngXem
57Nghị địnhChính phủ54/2021/NĐ-CP21/05/2021Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trườngXem
58Nghị địnhChính phủ114/2021/NĐ-CP16/12/2021Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoàiXem
59Nghị địnhChính phủ134/2021/NĐ-CP30/12/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũngXem
60Nghị địnhChính phủ02/2022/NĐ-CP06/01/2022Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sảnXem
61Nghị địnhChính phủ08/2022/NĐ-CP10/01/2022Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trườngXem
62Nghị địnhChính phủ10/2022/NĐ-CP15/01/2022Quy định về lệ phí trước bạXem
63Nghị địnhChính phủ20/2022/NĐ-CP10/03/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựngXem
64Nghị địnhChính phủ23/2022/NĐ-CP05/04/2022Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệXem
65Nghị địnhChính phủ24/2022/NĐ-CP06/04/2022Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.Xem
66Nghị địnhChính phủ31/2022/NĐ-CP20/05/2022Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.Xem
67Nghị địnhChính phủ38/2022/NĐ-CP12/06/2022Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Xem
68Nghị địnhChính phủ40/2022/NĐ-CP20/06/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà NẵngXem
69Nghị địnhChính phủ41/2022/NĐ-CP20/06/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hộiXem
70Nghị địnhChính phủ42/2022/NĐ-CP24/06/2022Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạngXem
71Nghị địnhChính phủ43/2022/NĐ-CP24/06/2022Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạchXem
72Nghị địnhChính phủ44/2022/NĐ-CP29/06/2022Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sảnXem
73Nghị địnhChính phủ45/2022/NĐ-CP07/07/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngXem
74Nghị địnhChính phủ47/2022/NĐ-CP01/09/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tôXem
75Nghị địnhChính phủ49/2022/NĐ-CP12/09/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016 /NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CPXem
76Nghị địnhChính phủ53/2022/NĐ-CP01/10/2022Quy định chi tiết 1 số điều của Luật An ninh mạngXem
77Nghị địnhChính phủ59/2022/NĐ-CP20/10/2022Quy định về định danh và xác thực điện tửXem
78Nghị địnhChính phủ67/2023/NĐ-CP06/09/2023Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựngXem
79Nghị địnhChính phủ21/2024/NĐ-CP23/02/2024Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệXem
80Thông tưNgân hàng nhà nước04/2022/TT-NHNN16/06/2022Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiXem
81Thông tưNgân hàng nhà nước23/2021/TT-NHNN15/02/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiXem
82Thông tưNgân hàng nhà nước52/2018/TT-NHNN31/12/2018Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiXem PL