Nghiệp vụ liên quanTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển tham dự ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng lần thứ 5- SURF 2022

Ngày 25-11, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2022 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo- làm chủ tương lai” và thông điệp “Đà Nẵng - thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  khai mạc. Thứ trưởng Bộ Khoa học và…
DDIF
30/11/2022
Lĩnh vực hoạt độngNghiệp vụ liên quanTin tức

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có sửa đổi các nội dung: Quy định về kết thúc thời hạn thực hiện thủ tục…
DDIF
07/11/2022
Lĩnh vực hoạt độngNghiệp vụ liên quanTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 7977/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố (gọi tắt là Quỹ), Quỹ có chức năng huy động vốn, cho vay, đầu tư và nhận ủy thác các nguồn vốn để đầu…
DDIF
07/10/2022