• Hình thức góp vốn: Quỹ được góp vốn thành lập các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của  Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ – CP của Chính phủ và Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội  thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đã được UBND thành phố ban hành.
  • Giới hạn vốn góp: Giới hạn đầu tư góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

1. Thẩm quyền quyết định góp vốn

– Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Quỹ (Hội đồng quản lý Quỹ) quyết định.

– Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

2. Trình tự, thủ tục Góp vốn thành lập doanh nghiệp: Căn cứ theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQL ngày 26/9/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể:

2.1. Giám đốc Quỹ xây dựng phương án góp vốn thành lập doanh nghiệp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt hoặc trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định và đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

a) Mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp;

b) Tên gọi, mô hình tổ chức và thời gian hoạt động; ngành, nghề kinh doanh chính;

c) Tổng mức vốn góp, loại tài sản góp vốn; mức vốn góp; xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính 5-10 năm, lợi nhuận định mức.

d) Đánh giá tác động kinh tế – xã hội của việc thành lập doanh nghiệp đối với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố;

đ) Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội.

2.2. Quyết định mức vốn góp và phương thức góp vốn, xác định loại tài sản, giá trị tài sản góp vốn, giao vốn hoặc tài sản của Quỹ làm vốn góp.

2.3. Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp (nếu cần thiết).

2.4. Hợp đồng hoặc biên bản thoả thuận giữa Quỹ với các thành viên tham gia góp vốn hoặc doanh nghiệp mà Quỹ tham gia góp vốn.

2.5. Các hồ sơ, thủ tục khác có liên quan.

 

Công ty TNHH Massda Land

– Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 698/GP ngày 21/10/1993. Công ty đã đăng ký lại dưới hình thức Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên theo Giấy chứng nhận đầu tư số 321022000043 ngày 26/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. Từ khi chuyển đổi đến nay, Công ty đã 2 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và lần gần nhất vào ngày 30/9/2009.

– Vốn điều lệ là 6.299.255 USD. Trong đó: Quỹ góp 2.204.739 USD, chiếm 35% vốn điều lệ; bên phía Malaysia góp 4.094.516 USD, chiếm 65% vốn điều lệ.

– Hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty là đâu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng, đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh phấn phối và bán lẻ điện cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Công ty TNHH Đầu tư DDIF

– Công ty được Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh nghiệp số 0400553714 ngày 02/3/2016 theo đó tổng số vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Quỹ chiếm 75% vốn điều lệ tương ứng với số vốn góp là 15 tỷ đồng, vốn đối tác chiếm 25% vốn điều lệ.

– Năm 2019, Công ty giảm vốn điều lệ xuống còn 05 tỷ đồng và được Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401741319 ngày 05/8/2019, trong đó tỷ lệ vốn góp với đối tác không thay đổi.

– Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm: hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; các loại công trình kỹ thuật và dân dụng, giao thông, công ích, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chuẩn bị mặt bằng dự án…

Công ty TNHH Đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng

– Đây là đơn vị được UBND thành phố phê duyệt đề án xây dựng Vườm ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 8488/QĐ-UBND ngày 16/11/2015. Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401710688 ngày 14/12/2015 theo đó tổng số vốn điều lệ của Công ty là 30,2 tỷ đồng, trong đó vốn Quỹ chiếm 66,23% vốn điều lệ tương ứng với số vốn góp là 20 tỷ đồng, vốn các thành viên khác chiếm 33,77% vốn điều lệ.

– Công ty có chức năng hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, phát triển cộng đồng khởi nghiệp; hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp có các dự án kinh doanh tiềm năng có sản phẩm cạnh tranh cao; đầu tư các doanh nghiệp khởi nghiệp mới đi vào hoạt động trên địa bàn; kết nối xây dựng mạng lưới nguồn lực; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trên địa bàn thành phố…