Nghiệp vụ liên quanTin tức

Hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023

By 23/02/2024 No Comments

Với chức năng giúp UBND thành phố và Hội đồng quản lý (HĐQL) kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền sở hữu và việc quản lý điều hành tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ), năm 2023, hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Quỹ đã tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:

Ảnh minh hoạ

1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chính sách chế độ, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế hoạt động, nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động và an toàn tài sản của Quỹ

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoàn thiện, sửa đổi các quy chế hoạt động: Năm 2023, HĐQL Quỹ tiếp tục ban hành 03 quy chế nghiệp vụ; đồng thời, Giám đốc Quỹ ban hành 02 quy định, quy trình nghiệp vụ. Như vậy, Quỹ đã ban hành được 17 quy chế nghiệp vụ, cơ bản đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và Thông tư 86/2021/TC-BTC.

– Kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp Quỹ đang tham gia góp vốn, hoạt động của Người đại diện phần vốn của Quỹ tại các đơn vị này theo quy định.

– Kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay đầu tư, trong đó đã tập trung kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình phê duyệt cho vay đối với 17 dự án do Giám đốc Quỹ trình HĐQL (HĐQL đã phê duyệt cho vay đối với 16 dự án với tổng giá trị là 209 tỷ đồng); kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân và sử dụng vốn vay một số dự án ký HĐTD năm 2022; kiểm tra, giám sát việc đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo (TSĐB) định kỳ đối với 90 dự án vay vốn tại Quỹ.

– Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định theo Kế hoạch tài chính năm 2023 được UBND thành phố phê duyệt.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, phân phối chênh lệch thu chi và việc trích lập các quỹ năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023; thẩm định, báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023. Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, trình phê duyệt KHHĐ, KHTC năm 2024 theo quy định.

3. Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra công tác giải ngân hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND tại Quỹ.

4. Kiểm tra việc định lại hạng doanh nghiệp của Quỹ giai đoạn 2023 – 2026; phương án xây dựng lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ…

Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã đưa ra một số ý kiến, kiến nghị nhất là hoạt động cho vay đầu tư để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh ảnh hưởng đến an toàn và hiệu quả hoạt động của Quỹ. Nhìn chung hoạt động của Quỹ năm 2023 cơ bản tuân thủ các quy định hiện hành và quy chế nghiệp vụ do HĐQL ban hành. Theo báo cáo tổng kết năm 2023 của Ban điều hành, hoạt động của Quỹ đạt kết quả khá tốt, hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo KHHĐ, KHTC do UBND thành phố giao và các nhiệm vụ khác.

M.V – BKS