Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

By 12/08/2022 No Comments

Tiếp theo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trực tuyến trong hai ngày 21 và 22/7/2022,  ngày 12/08/2022, Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Toàn thể đảng viên của Đảng bộ và người lao động Quỹ tham gia Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Quỹ báo cáo những nội dung cốt lõi của 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (ngày 16/6/2022), bao gồm:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ”Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”;

– Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

– Nghị quyết 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Quỹ báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đảng viên, người lao động của Quỹ đã học tập một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, đảng viên, người lao động của Quỹ đã hiểu được những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết; thấy rõ 04 Nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Đảng viên, người lao động học tập, nghiên cứu các chuyên đề tại Hội nghị

Trên cơ sở thấm nhuần các nội dung được quán triệt, đảng viên và người lao động của Quỹ từng bước triển khai thực hiện, đưa các nội dung Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào thực tiễn công tác và đời sống./.

H.L – Phòng TCKT