Đảng bộTin tứcTin tứcTuyên truyền

Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng sau nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

By 14/06/2023 Tháng Sáu 16th, 2023 No Comments

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một trong những Quỹ đầu tư phát triển địa phương được thành lập sớm và đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả trong cả nước. Định hướng phát triển của Quỹ giai đoạn năm 2020-2025 đã được UBND thành phố Đà Nẵng xác định tại Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 là “Tiếp tục xây dựng và phát triển Quỹ thành một tổ chức tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp, đóng góp vai trò tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội thành phố, có uy tín trong hệ thống các Quỹ đầu tư phát triển địa phương của cả nước”. Vì vậy, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ Quỹ trong việc khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của Quỹ trên địa bàn thành phố cũng như trong cả nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Quỹ có những mặt thuận lợi như luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của HĐND, UBND thành phố, Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng,… Tuy nhiên, Đảng bộ Quỹ cũng gặp không ít khó khăn như tình hình kinh tế trong nước và thành phố Đà Nẵng từ năm 2020 đến nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, … đã gây rất nhiều khó khăn, thách thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,… Song với tinh thần quyết tâm cao và sự nỗ lực cố gắng của tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc, toàn thể đảng viên và người lao động đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

1. Tổ chức quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, Đảng bộ Quỹ đã ban hành Nghị quyết Đại hội số 01-NQ/ĐBQ ngày 21/5/2020.  Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/ĐUQ ngày 03/7/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, ban hành Chương trình làm việc toàn khóa Đảng ủy số 32-CTr/ĐUQ ngày 08/9/2020 để triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành Chương trình hành động 161-CTr/ĐUQ ngày 26/4/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Đảng ủy Quỹ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch 158-KH/ĐUQ ngày 26/4/2021 về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp đến các chi bộ và toàn thể đảng viên trong các ngày 28, 29/4/2021.

Hằng năm, Đảng ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm và ban hành Nghị quyết để thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm tới, ban hành Chương trình công tác trọng tâm của năm và phân công nhiệm vụ các Đảng ủy viên để thực hiện Chương trình công tác. Đồng thời, Đảng ủy Quỹ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đều lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Hình ảnh: Đảng bộ Quỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

2. Công tác chính trị, tư tưởng

Đảng ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tư tưởng, giúp cán bộ đảng viên nhận thức đúng về tình hình xã hội. Hằng năm, các Chi bộ đều tổ chức ít nhất 04 buổi sinh hoạt chuyên đề. Trong đó, có 02 buổi sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy Quỹ tổ chức. Định kỳ 6 tháng/lần, Đảng ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự, mời báo cáo viên của cấp trên về thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới nhằm định hướng công tác tư tưởng cho đảng viên, viên chức và người lao động, nhất là các nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác quản lý đảng viên tham gia và sử dụng mạng xã hội, kỷ luật phát ngôn v.v…

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các văn bản hướng dẫn, Đảng ủy Quỹ triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, sâu sát, cụ thể và thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của các cấp ủy đảng trong Quỹ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được thực hiện thường xuyên trong việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, từ đó các chi ủy, mỗi đảng viên đã được tiến hành nghiêm túc, đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, có tác dụng giáo dục sâu sắc.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Quỹ tổ chức thực hiện hằng năm ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).Tổ chức học tập, quán triệt theo các chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa và chủ đề của năm. 100% cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề và xây dựng kế hoạch cá nhân để làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm, các Chi bộ và Đảng bộ có công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã cam kết của đảng viên. Đồng thời, Đảng bộ xây dựng, nhân rộng điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Quỹ đã tiến hành xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhờ đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và Chính quyền đề ra.

3. Công tác tổ chức đảng và đảng viên; công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

Sau Đại hội, Đảng ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy. Thường xuyên rà soát, sửa đổi quy chế làm việc cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Đồng thời, Đảng ủy cũng ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể…Theo Nghị quyết được ban hành hằng năm, Đảng ủy tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt của đơn vị giữa các kỳ họp của Ban chấp hành. Đảng ủy và các chi ủy là hạt nhân xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong tập thể đơn vị trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

4. Công tác tổ chức và sinh hoạt của Chi bộ trực thuộc

Năm 2020, sau Đại hội, 04/04 Chi bộ đều ban hành Quy chế làm việc. Tháng 8 năm 2022, các Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Sau Đại hội, các Chi bộ đã ban hành mới Quy chế làm việc. Hằng năm, các Chi bộ đều ban hành Chương trình làm việc, phân công đảng viên trong Chi bộ.Thực hiện nguyên tắc và kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng.

5. Công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hằng năm về công tác bồi dưỡng cảm tình và kết nạp đảng viên, kết quả Đảng bộ đã kết nạp được 09 đảng viên, đạt và vượt so với Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra (05 đảng viên), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 45 đồng chí.

Trong nữa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quỹ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy viên. Quỹ đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị Cao cấp cho 1 đồng chí, Trung cấp 05 đồng chí các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tại Quỹ và các lớp bồi dưỡng do Đảng ủy Khối tổ chức.

6. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Sau Đại hội, UBKT đã ban hành Quy chế làm việc  năm 2020 và Quy chế làm việc được sửa đổi năm 2023, ban hành chương trình làm việc toàn khoá và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo đúng quy định. Đồng thời, có Chương trình công tác kiểm tra, giám sát từng năm và tổ chức thực hiện theo đúng chương trình đã đề ra.

7. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tham gia đầy đủ các cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 27/9/2021 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận. Đảng ủy ban hành Kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2021 số 76-KH/ĐUQ ngày 22/01/2021. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác dân vận, tham gia đóng góp kinh phí thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đóng góp các loại quỹ, đăng ký địa chỉ nhân đạo qua các năm. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, Đảng ủy đều chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ban hành Nghị quyết để thực hiện kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm, tiến hành sơ kết và tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở qua các năm.

8. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội 

Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chủ trương chính sách nghị quyết của Đảng và pháp luật nhà nước nhằm nâng cao quan điểm lập trường của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Hằng năm, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, đóng góp Quỹ “Hoạt động xã hội công đoàn”, quỹ “Khuyến học”, … Đặc biệt phong trào đền ơn đáp nghĩa được chú trọng tại Quỹ và được đoàn viên nhiệt tình tham gia như các hoạt động giao xây mới nhà ở đối với người có công với cách mạng. Hằng năm, Công đoàn tổ chức các hoạt động cho đoàn viên như: ngày chức ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày quốc tế thiếu nhi (01/6), ngày gia đình Việt Nam (28/6), tết Trung thu…, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, vận động cán bộ, viên chức, người lao động tại Quỹ mua sắm, hoàn thiện khu luyện tập thể dục thể thao tại tầng 6 của Quỹ. Đảng ủy Quỹ đã chỉ đạo Đại hội Công đoàn Quỹ tháng 4 năm 2023 thành công tốt đẹp. Qua Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới để lãnh đạo tốt hoạt động của Công đoàn. Hằng năm, Công đoàn Quỹ được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tặng cờ thi đua của Liên Đoàn Lao động thành phố cho Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển

Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Chi đoàn Thanh niên bám sát Nghị quyết của Đoàn các cấp để hoạt động, đồng thời chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Chi đoàn, đảm bảo thông tin hai chiều giữa Đảng ủy và BCH Chi đoàn, tổ chức tốt các hoạt động thanh niên. Coi trọng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động nổi bật của Chi đoàn thanh niên luôn hướng tới hoạt động nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng. Hằng năm, Chi đoàn thanh niên phối hợp với các chi bộ đề nghị cấp uỷ đảng xét giới thiệu đoàn viên ưu tú cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và kết nạp đảng viên.Đảng ủy đã chỉ đạo Chi đoàn thanh niên tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024 (ngày 31/3/2022) và bầu ra BCH Chi đoàn mới. Qua 03 năm liên tục, Chi đoàn thanh niên Quỹ được Đoàn khối xếp loại Chi đoàn xuất sắc dẫn đầu.

Ảnh: Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quỹ chụp ảnh lưu niệm tại Khu căn cứ K20

Nhìn chung, trong nửa nhiệm kỳ qua, với ý thức tự giác và tinh thần đoàn kết cao của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Quỹ đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện được các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình. Các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ được hoàn thành cơ bản đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, HĐQL Quỹ. Luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung, làm tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức, xây dựng các tổ chức đoàn thể và cơ quan vững mạnh. Các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu của Đại hội Đảng bộ Quỹ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra cơ bản theo đúng tiến độ, có chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Quỹ quyết tâm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đổi mới công tác quản lý, quản trị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Hoàn thành kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính được UBND và HĐQL Quỹ giao hằng năm; Phát huy vai trò của Quỹ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng đủ năng lực; Xây dựng hệ thống chính trị của Quỹ gồm Đảng bộ, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên Quỹ ngày càng vững mạnh để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đoàn Ngọc Vui- Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Quỹ