1. Trình tự hồ sơ cho vay đầu tư
a) Phòng Kế hoạch và NCPT có trách nhiệm xúc tiến tìm kiếm dự án, tư vấn, hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp hồ sơ dự án và lập các thủ tục vay vốn theo quy định. Trên cơ sở tiếp nhận các hồ sơ của chủ đầu tư, thực hiện tra cứu thông tin tín dụng CIC để chuyển phòng Thẩm định tiến hành công tác thẩm định.
b) Thẩm định dự án và trình phê duyệt cho vay
– Phòng Thẩm định tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án do phòng Kế hoạch và NCPT chuyển sang, thu thập chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm (bản chính) và tiến hành công tác thẩm định theo quy định, trình phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định. Trên cơ sở đó, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt cho vay.
– Trường hợp việc xem xét cho vay dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Quỹ: căn cứ Tờ trình của Quỹ, Hội đồng quản lý sẽ xem xét và quyết định cho vay.
– Trường hợp việc xem xét cho vay dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố: căn cứ Tờ trình của Quỹ, Hội đồng quản lý cho vay ý kiến thông qua để Quỹ trình UBND thành phố quyết định cho vay.
c) Giải ngân vốn vay
– Phòng Tín dụng tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án và kết quả thẩm định, phê duyệt cho vay do phòng Thẩm định chuyển sang, thu thập các hồ sơ tài sản thế chấp được quy định là bản chính và lập các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo hiểm tiền vay và các thủ tục liên quan, hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp hồ sơ giải ngân, thu thập giấy phép thi công của dự án (nếu có) và hồ sơ của tài sản thế chấp hình thành trong tương lai của dự án sau khi tài sản đã hình thành. Thực hiện kiểm tra hồ sơ giải ngân trình Lãnh đạo Quỹ phê duyệt.
– Phòng Tài chính – Kế toán tiếp nhận hồ sơ từ phòng Tín dụng chuyển sang, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hồ sơ giải ngân, lập thủ tục chuyển tiền cho đơn vị.
2. Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư
Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư gồm:
– Giấy đề nghị vay vốn
– Hồ sơ pháp lý bên vay vốn
– Hồ sơ pháp lý dự án
– Hồ sơ tài chính
– Hồ sơ bảo đảm tiền vay
– Hồ sơ giải ngân vốn vay
Các biểu mẫu tham khảo gồm:
– Công văn vay vốn
– Nghị quyết của Đại HĐCĐ/HĐQT/HĐTV về việc vay vốn tại Quỹ
– Giấy Ủy quyền
– Giấy đề nghị giải ngân
Các nội dung về trình tự và danh mục hồ sơ cho vay đầu tư được quy định tại Quyết định số 29/QĐ-QĐTPT ngày 18/4/2019 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.