Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hàng năm.

          I. Thông tin về hướng dẫn thủ tục của Góp vốn thành lập doanh nghiệp:

          1. Thẩm quyền quyết định góp vốn

          – Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Quỹ (Hội đồng quản lý Quỹ) quyết định.

          – Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

          2. Trình tự, thủ tục Góp vốn thành lập doanh nghiệp: Căn cứ theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQL ngày 26/9/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể:

          2.1. Giám đốc Quỹ xây dựng phương án góp vốn thành lập doanh nghiệp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt hoặc trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định và đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

          a) Mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp;

          b) Tên gọi, mô hình tổ chức và thời gian hoạt động; ngành, nghề kinh doanh chính;

          c) Tổng mức vốn góp, loại tài sản góp vốn; mức vốn góp; xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính 5-10 năm, lợi nhuận định mức.

          d) Đánh giá tác động kinh tế – xã hội của việc thành lập doanh nghiệp đối với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố;

          đ) Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội.

          2.2. Quyết định mức vốn góp và phương thức góp vốn, xác định loại tài sản, giá trị tài sản góp vốn, giao vốn hoặc tài sản của Quỹ làm vốn góp.

          2.3. Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp (nếu cần thiết).

          2.4. Hợp đồng hoặc biên bản thoả thuận giữa Quỹ với các thành viên tham gia góp vốn hoặc doanh nghiệp mà Quỹ tham gia góp vốn.

          2.5. Các hồ sơ, thủ tục khác có liên quan.