Hợp tác đầu tư

Đồng hành phát triển

Lĩnh vực hoạt động

Quỹ thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển bao gồm:

Bảo lãnh tín dụng

Bảo lãnh tín dụng

Nhận ủy thác & ủy thác

Nhận ủy thác & ủy thác

Đầu tư trực tiếp

Đầu tư trực tiếp

Góp vốn thành lập doanh nghiệp

Góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cho vay đầu tư

Cho vay đầu tư

Huy động vốn

Huy động vốn