Năm 2005, Sở Tài chính TP Đà Nẵng thành lập Đoàn công tác đi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương để tìm hiểu về hoạt động, học hỏi kinh nghiệm, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng.

Sau một thời gian chuẩn bị, Sở Tài chính báo cáo Đề án cho UBND thành phố xem xét để trình HĐND thành phố thông qua.

Tại kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 đã ban hành Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 đã thông qua Tờ trình thành lập Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng, đồng thời căn cứ công văn số 9369/BTC-TCNH  ngày 13/7/2007 của Bộ Tài chính về thẩm định Đề án Quỹ ĐTPT Đà Nẵng, nghị định số 138/2007/NQCP ngày 28/8/2007 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, ngày 9/10/2007 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7977/QĐ-UB thành lập Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng.

Từ tháng 1/2008 Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, Quỹ có tư cách pháp nhân, bộ máy hoạt động độc lập, có vốn điều lệ, bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo Điều lệ do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí.

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2008.
- Tên giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.
- Tên giao dịch quốc tế: Danang Development and Investment Fund (DDIF).
- Trụ sở: Số 18 Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3.888.769 . Fax : 0236.3.898.498

Nguồn vốn hoạt động
- Ngân sách cấp vốn điều lệ;
- Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng vay vốn;
- Hợp vốn với các tổ chức kinh tế để đầu tư hoặc cho vay đầu tư;
- Phát hành trái phiếu của Quỹ theo theo qui định của pháp luật;
- Các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Quyết định số 7498/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thì tổ chức bộ máy của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành (Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ).

Sơ đồ tổ chức bộ máy

I/ Hội đồng quản lý Quỹ:
1. Ông Trần Văn Miên         
– Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng    - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.
2. Ông Nguyễn Văn Phụng  – Giám đốc Sở Tài chính                                - Phó 
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.
3. Ông Trần phước Sơn       – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư                - Uỷ viên.
4. Ông Võ Minh                   – GĐ Chi nhánh NH Nhà nước tại Đà Nẵng  - Ủy viên.
5. Ông
Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Quỹ                                              - Uỷ viên.

II/ Ban Giám đốc Quỹ
1. Ông Nguyễn Thanh Tâm  – Giám đốc Quỹ.         Điện thoại : 0236.3.888.722
2. Ông Đoàn Ngọc Vui         – Phó Giám đốc Quỹ.  Điện thoại : 0.236.3.898.711
3. Ông Trần Lê Minh Tín     – Phó Giám đốc Quỹ.  Điện thoại : 0.236.3.888.826

III/ Ban kiểm soát Quỹ
1. Bà Huỳnh Thị Vân            
– Trưởng ban.              Điện thoại : 0236.3.888.733
2. Các thành viên khác.

IV/ Các phòng nghiệp vụ:
1. Văn phòng Quỹ                                           (Chánh Văn phòng Ông Nguyễn Đình Trung   - Điện thoại: 0236.3.888.769).
2. Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu phát triển (Trưởng phòng Bà  Phạm Thị Thu Linh
            - Điện thoại: 0236.3.888.744).
3. 
Phòng Đầu tư và ủy thác                             (Trưởng phòng Bà  Huỳnh Thị Thu Nhung      - Điện thoại: 0236.3.888.714).
4. Phòng Thẩm định                                        ( Trưởng phòng Ông Võ Trung Hiếu                - Điện thoại: 0.236.3.888.486).
5. Phòng Tín dụng                                           (Trưởng phòng Bà Đỗ Thị Hồng Thy               - Điện thoại: 0236.3.888.766).
6. 
Phòng Tài chính  kế toán                             (Trưởng phòng Bà Huỳnh Thị Mỹ Vân            - Điện thoại: 0236.3.888.755).

 Theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của chính phủ và điều lệ hoạt động thì Quỹ đầu tư phát triển thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển.
     * Nhiệm vụ của Quỹ đầu tư phát triển là tiếp nhận vốn ngân sách cấp, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương. Các hình thức đầu tư của Quỹ gồm:
     - Đầu tư trực tiếp vào các dự án là việc Quỹ sử dụng nguồn vốn hoạt động của mình để đầu tư vào các dự án, trong đó Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án theo quy định của pháp luật và quản lý đầu tư, xây dựng.
     - Cho vay đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp.
     - Góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế, Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH theo quy định của luật doanh nghiệp.
     - Nhận ủy thác và ủy thác.

     * Ngoài ra, Quỹ đầu tư phát triển được UBND thành phố giao thêm một số nhiệm vụ:
     - Thực hiện một số nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất.
     - Cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn vay vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất và xuất khẩu.
     - Quản lý tài sản ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
     - Một số nhiệm vụ khá theo Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng.

Để tải thông tin giới thiệu về hoạt động của Quỹ, vui lòng click vào đây

Liên kết website