Huy động vốn

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ cho phép các Quỹ đầu tư phát triển địa phương được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm:

1. Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước. Việc vay vốn ngoài nước thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài; 
2. Phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định của pháp luật;
3. Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở thoả ước tín dụng số CVN 1125 01D ngày 22 tháng 11 năm 2011 đã ký giữa Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính là đại diện) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Hạn mức tín dụng 20 triệu Euro dành cho hai Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và  Cần Thơ.  Ngày 08/12/2011 Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) đã ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính, với tổng giá trị khoản vay là 10 triệu Euro, với các nội dung chi tiết như sau:       

1. Nguồn vốn: 10 triệu Euro để Quỹ cho vay lại các tiểu dự án thuộc lĩnh vực tài trợ của AFD.
2. Đối tượng cho vay: Tất cả các loại hình doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
3. Lĩnh vực cho vay:
+ Nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp.
+ Dự án có tác động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp nước sạch, các dự án có sử dụng công nghệ, vật liệu giảm ô nhiễm môi trường.
+ Đầu tư mới, mở rộng cơ sở hạ tầng các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh (không bao gồm thiết bị).
+ Đầu tư mới, mở rộng cơ sở hạ tầng các trường học, cao đẳng, đại học, cơ sở dạy nghề (không bao gồm thiết bị).
+ Tiết kiệm điện năng, sử dụng năng lượng tái tạo.
+ Tổ chức lại đô thị và quy hoạch lại không gian đô thị.
4. Đồng tiền cho vay: Đồng Việt Nam.
5. Điều kiện cơ bản:
+ Mặt bằng thực hiện dự án không liên quan nhiều đến công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư.
+ Các dự án trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện.
+ Dự án có nguồn thu trực tiếp.
+ Báo cáo tài chính hàng năm của chủ đầu tư phải được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán độc lập.
+ Có tài sản thế chấp đảm bảo tương ứng cho khoản vay.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (LDIF) do Bộ Tài chính là chủ dự án từ nguồn vốn tài trợ của  Ngân hàng Thế giới (WB), được triển khai từ năm 2009, mục tiêu của dự án là cải thiên tính hiệu quả của LDIF đạt chuẩn  trong huy động tài trợ từ khu vực tư nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, cải thiện năng lực tài chính, kỹ thuật, năng lực quản lý an toàn xã hội và môi trường thông qua việc cấp các khoản tín dụng để hỗ trợ các khoản đầu tư của LDIF trong các tiểu dự án phát triển ở địa phương.

1. Điều kiện để tham gia dự án này là các Quỹ phải đạt các tiêu chí sau:
1.1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của LDIF tuân thủ theo điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
1.2. Vốn điều lệ LDIF ít nhất là 100 tỷ đồng.
1.3. Các báo cáo tài chính thường niên của LDIF được kiểm toán trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
1.4. Tỷ lệ vốn huy động/vốn điều lệ nhỏ hơn 6:1 với cam kết từ UBND cấp tỉnh/thành phố tương ứng sẽ bơm đủ vốn bổ sung duy trì tỷ lệ này, theo đó  "vốn điều lệ" được định nghĩa là vốn góp cộng với lợi nhuận giữ lại.
1.5. LDIF đã hoạt động trong ít nhất 2 năm và có lãi ít nhất trong 1 năm.
1.6. Nợ xấu chiếm ít hơn năm phần trăm (5%) tổng tài sản.
1.7. LDIF có ít nhất 2 tiểu dự án trong danh mục với ít nhất 1 tiểu dự án đã thực hiện xong nghiên cứu khả thi
1.8. LDIF có ít nhất 5 cán bộ chính thức (làm việc toàn thời gian), trong đó ít nhất một cán bộ là chuyên gia phân tích tài chính.
Trong đó Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ( DDIF) là một trong 6 Quỹ đầu tư phát triển địa phương đầu tiên của cả nước đủ tiêu chuẩn tham gia vào dự án từ năm 2010 (Theo Công văn số 7674/BTC-TCNH ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính).

2. Nguồn vốn: Tổng vốn của dự án tương đương 190 triệu USD và vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước là 1,5 triệu USD, trong đó:
- Hợp phần 1- Cho các Quỹ đủ tiêu chuẩn vay lại để đầu tư vào các dự án đủ điều kiện, với giá trị 185 triệu USD
- Hợp phần 2 - Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Quản lý dự án Bộ Tài chính.   
Theo kế hoạch dự kiến, DDIF sẽ huy động từ nguồn vốn này (Hợp phần 1) khoảng  20 triệu USD để cho vay đối với các dự án thuộc lĩnh vực lĩnh vực tài trợ của WB nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng.

 

3. Hình thức đầu tư: Các Quỹ vay lại nguồn vốn của Hợp phần 1 có thể đầu tư theo một trong hai hình thức sau :
  - Tham gia góp vốn cổ phần.
  - Cho vay đầu tư.      

4. Lĩnh vực cho vay: Các dự án sử dụng nguồn vốn này, được khuyến khích đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng của thành phố có khả năng thu hồi vốn, trong một số lĩnh vực cơ bản như:    
+ Nhà ở xã hội như nhà ở công nhân các khu công nghiệp, nhà ở của đối tượng có thu nhấp tại khu vực đô thị, khu tái định cư;
+ Đầu tư xây dựng mới, mở rộng và mua sắm trang thiết bị tại các trường học từ mầm non đến đại học và đào tạo nghề ;
+ Đầu tư xây dựng mới, mở rộng và mua sắm trang thiết bị tại các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh;
+ Cấp nước sạch, xử lý nước sạch, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn;
+ Phát triển hạ tầng khu công nghệ, giao thông, cảng biển.
5. Đồng tiền cho vay: Đồng Việt Nam.
6. Điều kiện cơ bản đối với dự án được sử dụng nguồn vốn: Các dự án thuộc các lĩnh vực cho vay  tại điểm 4 nói trên sẽ được thẩm định xem xét cho vay nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau cơ bản sau:
+ Là dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đô thị.
+ Có khả năng thu hồi chi phí;
+ Có hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân (Theo đó thành phần kinh tế tư nhân được xác định gồm: các nhà đầu tư cá nhân hoặc các Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam có vốn Nhà nước dưới 50%).
+ Mặt bằng thực hiện dự án không vướng giải toả đền bù (đất sạch)
+ Dự án thực hiện phải tuân thủ các quy định về đấu thầu.
+ Dự án có nguồn thu trực tiếp.
+ Dự án phải tuân thủ các quy định về đánh giá tác động môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của của pháp luật Việt Nam. 
+ Báo cáo tài chính hàng năm của Chủ đầu tư phải được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán độc lập có chức năng.
+ Có tài sản thế chấp đảm bảo tương ứng cho khoản vay.

Cho vay đầu tư

* Đối tượng cho vay: các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành theo hằng năm hoặc từng thời kỳ. Tham khảo danh mục hiện hành.

*  Điều kiện cho vay

Quỹ đầu tư phát triển địa phương chỉ cho vay khi chủ đầu tư bảo đảm có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước

2. Phương án đầu tư phải có lãi và đảm bảo được nợ vay, lãi vay.

3. Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc.

4. Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

* Giới hạn cho vay:

1. Giới hạn cho vay đầu tư đối với một dự án không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

2. Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

3. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế có quy định về giới hạn cho vay khác với quy định của Quỹ thì thực hiện theo các quy định tại thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ.

*  Thẩm quyền quyết định cho vay đầu tư

1. Mức vốn cho vay đối với một dự án đến 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định.

2. Mức vốn cho vay đối với một dự án trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

* Thời hạn cho vay: trung và dài hạn, được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa là 15 năm. Trường hợp đặc biệt vay trên 15 năm, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Tùy theo đặc điểm của nguồn vốn cho vay, mức độ khuyến khích đầu tư dự án để có xem xét thời gian ân hạn.

* Lãi suất cho vay:  Lãi suất cho vay của Quỹ thực hiện theo Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng theo từng thời kỳ. Tham khảo về lãi suất hiện hành của Quỹ

* Hướng dẫn về quy trình và thủ tục cho vay: Click vào đây để đọc thông tin chi tiết.

*  Quy định về cho vay hợp vốn:  Quỹ được làm đầu mối cho vay hợp vốn hoặc cùng hợp vốn với các Quỹ đầu tư phát triển địa phương khác, tổ chức tín dụng và tổ chức khác để cho vay dự án.

* Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết, hãy liên hệ phòng Kế hoạch (số điện thoại: 0236.3888744).  Chính sách vay vốn đầu tư trung và dài hạn tại Quỹ

Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố từng thời kỳ, căn cứ quy định cho vay của Quỹ từ điều 11 đến điều 16 Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 20/8/2007 của Chính phủ, các quy định của pháp luật về đầu tư dự án, tình hình thực tế của thành phố, Quỹ đã tích cực xúc tiến tìm kiếm, lựa chọn dự án để trình HĐQL Quỹ phê duyệt hoặc thông qua để trình UBND thành phố phê duyệt cho vay hằng năm.

Trong thời gian qua, các dự án mà Quỹ cho vay tập trung vào các lĩnh vực như: hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, giao thông; y tế, giáo dục; nhà ở; cải tạo cấp, thoát nước, đối tượng vay vốn tại Quỹ chủ yếu là các doanh nghiệp cổ phần, đơn vị sự nghiệp có thu và một số loại hình doanh nghiệp khác. Hầu hết các khoản vay tại Quỹ đều có các biện pháp bảo đảm tiền vay (như: bất động sản, động sản, bảo lãnh ngân hàng...) nên góp phần hạn chế rủi ro cho Quỹ.

Một số dự án tiêu biểu Quỹ đã và đang cho vay

· Lĩnh vực cấp thoát nước

- Cải tạo cụm xử lý nhà máy nước Cầu Đỏ công suất 50.000m3/ ngày

- Trạm bơm tăng áp cấp nước Quận Sơn Trà

- Cải tạo trạm cáp nước Sơn trà 1,2 và cải tạo tuyến ống D300 từ trạm cấp nước Sơn Trà 1 ra khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc

- Máy phát điện dự phòng trạm bơm phòng mặn An Trạch

· Lĩnh vực năng lượng

- Đầu tư trạm 220kV Ngũ Hành Sơn và Đường dây 220kV Đà Nẵng

- Ngầm hóa lưới điện tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn

- Cấp điện phục vụ xử lý môi trường ô nhiễm Điôxin tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

- Cấp điện các khu du lịch dọc tuyến Sơn Trà Điện Ngọc giai đoạn 2

- Nâng công suất trạm biến áp 110kV Cầu Đỏ; trạm biến áp An Đồn; trạm biến áp Xuân Hà

- Xây dựng Trạm biến áp Hòa Xuân và nhánh rẽ

- Khai thác 22kV sau TBA 110kV Hòa Liên

- Thay thế các trạm biến áp vận hành trên 15 năm bằng máy biến áp tổn hao thấp

- Trung tâm điều khiển hệ thống điện Đà Nẵng

· Lĩnh vực giao thông

- Xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã Ba Huế

- Xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn

· Lĩnh vực hạ tầng khu dân cư

- Chung cư Đại Địa Bảo

- Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Hiệp mở rộng

- Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phước Lý mở rộng

· Lĩnh vực y tế

- Hệ thống máy citi scaner

· Lĩnh vực giáo dục

- Xây dựng trường mầm non Bé Hạnh Phúc, trường mầm non tiểu học chất lượng cao Skyline

- Xây dựng trường cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi

- Xây dựng trường đại học Đông Á

- Xây dựng trường mầm non tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

- Công trình trường học đảm bảo 02 buổi/ngày

· Lĩnh vực thủy sản

- Nhà máy chế biến thủy sản Thọ Quang

- Nhà máy chế biến thủy sản số 02

· Lĩnh vực di dời vào KCN

- Di dời xí nghiệp Săm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào KCN Liên Chiểu

- Di dời xí nghiệp sản xuất bao bì dược và y tế từ số 682 đường 2/9 vào KCN Hòa Khánh

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án và cần tư vấn về nguồn vốn vay, hãy liên hệ với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ngay bây giờ, thông qua phòng Kế hoạch&NCPT: 0236.3.888744.

Góp vốn thành lập DN

- Hình thức góp vốn: Quỹ được góp vốn thành lập các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt và các hình thức khác theo chỉ đạo của chủ tịch UBND thành phố.

- Giới hạn vốn góp: Giới hạn đầu tư góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn hoạt động của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

Hiện nay Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng đã và đang góp vốn đầu tư với 04 đơn vị sau: 

Công ty TNHH Massda Land 
- Tổng vốn đầu tư: 91.364 triệu đồng; trong đó, vốn Quỹ 35%, vốn Malaysia 65%.
- Hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty là cho thuê đất trong khu công nghiệp, đầu tư bất động sản và cung cấp một số dịch vụ như bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, dịch vụ điện, nước, viễn thông …

Công ty liên doanh dịch vụ Total
Công ty liên doanh Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam 
- Tổng vốn đầu tư: 31.966 triệu đồng; trong đó, vốn Quỹ 40%, vốn Pháp 60%.
- Hoạt động của Công ty hiện nay là bán lẻ xăng, dầu và cung cấp dịch vụ rửa xe, cho thuê văn phòng.


Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng 
- Tổng vốn đầu tư: 1.950 triệu đồng; trong đó, Quỹ góp 60% vốn điều lệ, 40% vốn chủ sở hữu.
- Các hoạt động chính của Công ty:
+ Thẩm định giá;
+ Các dịch vụ tư vấn tài chính: bán đấu giá cổ phần; cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin và tư vấn về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, tài chính doanh nghiệp, tư vấn tài chính khác; tổ chức các buổi hội thảo; kiểm toán, thẩm định giá và đấu giá tài sản;
+ Xác định giá trị doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Đà Nẵng 

- Tổng vốn đầu tư: 15.000 triệu đồng; trong đó, Quỹ góp 20% vốn điều lệ.
- Các hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, quản trị doanh nghiệp; sản xuất và gia công sản phẩm phần mêm; cung cấp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị viễn thông và tin học; tư vấn thiết kế, xây lắp các hệ thống thông tin; cung cấp các dịch vụ hạ tầng và công nghệ thông tin; kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng; quảng cáo thương mại, tổ chức sự kiện.

          Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hàng năm.

          I. Thông tin về hướng dẫn thủ tục của Góp vốn thành lập doanh nghiệp:

          1. Thẩm quyền quyết định góp vốn

          - Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Quỹ (Hội đồng quản lý Quỹ) quyết định.

          - Mức vốn góp đối với một doanh nghiệp trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

          2. Trình tự, thủ tục Góp vốn thành lập doanh nghiệp: Căn cứ theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQL ngày 26/9/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể:

          2.1. Giám đốc Quỹ xây dựng phương án góp vốn thành lập doanh nghiệp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt hoặc trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định và đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

          a) Mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp;

          b) Tên gọi, mô hình tổ chức và thời gian hoạt động; ngành, nghề kinh doanh chính;

          c) Tổng mức vốn góp, loại tài sản góp vốn; mức vốn góp; xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính 5-10 năm, lợi nhuận định mức.

          d) Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thành lập doanh nghiệp đối với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố;

          đ) Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội.

          2.2. Quyết định mức vốn góp và phương thức góp vốn, xác định loại tài sản, giá trị tài sản góp vốn, giao vốn hoặc tài sản của Quỹ làm vốn góp.

          2.3. Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp (nếu cần thiết).

          2.4. Hợp đồng hoặc biên bản thoả thuận giữa Quỹ với các thành viên tham gia góp vốn hoặc doanh nghiệp mà Quỹ tham gia góp vốn.

          2.5. Các hồ sơ, thủ tục khác có liên quan.

Đầu tư trực tiếp

1. Đối tượng đầu tư:

Một trong những mục tiêu chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương là đầu tư trực tiếp vào các dự án kết cấu hạ tầng thuộc chương trình, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, bao gồm:
- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;
- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
- Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và phát triển khu đô thị mới;
- Các dự án bảo vệ và cải tạo môi trường;
- Các dự án đầu tư trọng điểm khác theo quyết định của UBND TP.

2. Điều kiện đầu tư:

Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật, có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

3. Phương thức đầu tư:

- Quỹ có thể thực hiện đầu tư vói tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư;
- Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức đầu tư:

Tuỳ tùng điều kiện cụ thể, Quỹ lựa chọn các hình thức đầu tư sau:
- Hợp đồng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)
- Tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác.

           1. Giới thiệu chung

           - Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND thành phố, hoạt động trên nguyên tắc bảo toàn vốn và phát triển vốn, không vì mục tiêu lợi nhuận, với nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố.

           - Hoạt động của Quỹ được quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

           2. Giới hạn đầu tư

           - Giới hạn đầu tư trực tiếp vào các dự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện.

          - Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

           3. Thẩm quyền quyết định đầu tư

           - Mức vốn đầu tư đối với một dự án đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Quỹ (Hội đồng quản lý Quỹ) quyết định.

           - Mức vốn đầu tư đối với một dự án trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.     

           4. Trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp: Căn cứ theo Quyết định số 84/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế đầu tư trực tiếp tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, gồm các bước:

           (1) Lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư trực tiếp;

           (2) Thực hiện triển khai đầu tư và quản lý dự án đầu tư trực tiếp;

           (3) Quản lý khai thác và vận hành dự án;

           (4) Giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư trực tiếp;

           (5) Kết thúc dự án đầu tư trực tiếp.

 

Nhận ủy thác & ủy thác

          1. Giới thiệu chung

          Quỹ Bảo lãnh tính dụng được UBND thành phố thành lập theo Quyết định số 9299/QĐ-UBND ngày 31/12/2013, Quỹ ủy thác hoạt động cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

          Tính đến năm 2016, Quỹ đã bảo lãnh cho 18 lượt bảo lãnh cho 15 doanh nghiệp với tổng số tiền là 20.918.350.000 đồng.

          Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định mới để thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm cụ thể hoá Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          2. Một số nội dung chính theo Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

          2.1. Đối tượng áp dụng

          Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật hiện hành, vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

          2.2. Điều kiện bảo lãnh

          a) Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả

          b) Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật

          c) Bên được bảo lãnh phải sử dụng tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu của mình mà pháp luật không cấm giao dịch để thực hiện các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn

          d) Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

          e) Không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác tại thời điểm đề nghị bảo lãnh.

          2.3. Phạm vi, nội dung, thời hạn bảo lãnh

          a)  Quỹ Bảo lãnh tín dụng có thể cấp bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ phần chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng.

          b) Bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín dụng bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi hoặc cả gốc và lãi khoản vay của Bên được bảo lãnh tại Bên nhận bảo lãnh theo thỏa thuận giữa Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Bên được bảo lãnh.

          c) Thời hạn bảo lãnh tín dụng được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn đã thỏa thuận giữa Bên được bảo lãnh và Bên nhận bảo lãnh.

          d) Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng được bảo lãnh không vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ BLTD.

          e)  Mức phí bảo lãnh tín dụng theo quy định của UBND thành phố quy định từng thời kỳ.

          1. Nhận ủy thác

          Quỹ được nhận uỷ thác để:

          - Quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận uỷ thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân ủy thác.

          - Quản lý hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ phát triển đất và các Quỹ tài chính địa phương.

          -Thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của Ủy ban nhân dân thành phố giao để huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

          Quỹ được hưởng phí dịch vụ nhận uỷ thác. Mức phí cụ thể được thoả thuận và ghi trong hợp đồng nhận uỷ thác, phù hợp với quy định của pháp luật

          Ngoài nhận ủy thác hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng thì năm 2012 Quỹ ký hợp đồng nhận ủy thác vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt trời (SunGroup) với số tiền là 5,076 tỷ đồng cho Công ty Truyền tải điện 2 vay đầu tư dự án Trạm 220KV Ngũ Hành Sơn và ĐZ220KV Đà Nẵng hạng mục đường dây 220KV Đà Nẵng – quận Ngũ Hành Sơn với tổng số tiền vay dự án là 27,453 tỷ đồng, đến nay qua 05 năm thì dự nợ còn lại là 4,223 tỷ đồng.

          2. Ủy thác

          Quỹ được uỷ thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ một số dự án thuộc đối tượng vay vốn của Quỹ thông qua hợp đồng uỷ thác giữa Quỹ với tổ chức nhận uỷ thác.

          Các tổ chức nhận uỷ thác được hưởng phí dịch vụ uỷ thác. Mức phí cụ thể được thoả thuận và ghi trong hợp đồng uỷ thác.

Quỹ bảo lãnh tín dụng

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của QBLTDDNNVV thành phố Đà Nẵng (chi tiết)

- Danh mục, Mẫu hồ sơ bảo lãnh tín dụng tại Quỹ BLTDDNVV thành phố Đà Nẵng(chi tiết)

 

Liên kết website