Tin tức

NIỀM TIN 2020!

Chúng ta đã bước qua năm 2019 đầy khó khăn để bước vào năm 2020 với nhiều mục tiêu, thách thức, đòi hỏi to lớn trong hoạt động của Quỹ. Cùng với cả nước và Thành phố Đà Nẵng, năm 2020 sẽ là năm Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng (Quỹ) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết đánh giá lại chiến lược hoạt động của Quỹ giai đoạn 2015-2020 và đề ra mục tiêu, chiến lược phát triển trong giai đoạn mới….

Xem thêm

sự kiện

tin tức tài chính

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỂ HỆ THỐNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ CỦA MÌNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên năm 2018 nhằm đánh gia kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong cả nước và bàn các giải pháp phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư trong thời gian đến. Tham dự có 43 trên 45 các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cả nước và đại diện các Bộ ngành có liên quan

Đối tác