Tin tức

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Chính phủ đã có những chính sách tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp cận vốn trong một số ngành/lĩnh vực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Hệ thống các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương nói chung và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP

Xem thêm

sự kiện

tin tức tài chính

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỂ HỆ THỐNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ CỦA MÌNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên năm 2018 nhằm đánh gia kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong cả nước và bàn các giải pháp phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư trong thời gian đến. Tham dự có 43 trên 45 các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cả nước và đại diện các Bộ ngành có liên quan

Đối tác