Tin tứcTin tức

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Quỹ Đầu tư phát triển thành phố năm 2020

By 19/01/2021 No Comments

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Công văn số 171/CĐVC ngày 11/11/2020 của Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, phong trào thi đua năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị về phía Công đoàn Viên chức có đồng chí Nguyễn Thị Dung – Chủ  Chủ tịch, về phía Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Quỹ, đồng chí Đoàn Ngọc Vui – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Bí thư Chi đoàn và toàn thể người quản lý, người lao động Quỹ (NQL, NLĐ).

Tại hội nghị đồng chí Đoàn Ngọc Vui – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Quỹ Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, phong trào thi đua năm 2020 và phương phướng nhiệm vụ năm 2021 và đồng chí Trương Quốc Cường – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: Đ/c Đoàn Ngọc Vui – PGĐ – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết

Hội nghị CB, CC, VC, phong trào thi đua năm 2020 và phương phướng nhiệm vụ năm 2021

Ảnh: Đ/c đồng chí Trương Quốc Cường – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo tình hình hoạt động của

 Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Nhìn chung, năm 2020, trong điều kiện hoạt động của Quỹ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thiên tai, dịch Covid 19 bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, người quản lý, người lao động Quỹ đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động-Kế hoạch tài chính như: hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, tỷ suất chênh lệch thu chi, tỷ lệ nợ xấu; hoàn thành việc giải thể Quỹ BLTD; bàn giao tài sản cấp nước cho Sở Xây dựng; trình UBND thống nhất phê duyệt kế hoạch hoạt động 2021-2025 của Quỹ; triển khai có hiệu quả chương trình quảng bá hình ảnh, hoạt động của Quỹ; trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với nội dung đánh giá người quản lý, ban hành Quy chế thẩm định dự án và Quy định về công tác văn thư lưu trữ… Với những kết quả đạt được như nêu trên, đối chiếu với quy định tại Điều 25, 26, 27 Thông tư số 28/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì Quỹ đủ điều kiện được xếp loại A.

Công tác xây dựng đảng được củng cố và phát triển, đảng viên chưa có biểu hiện suy thoái đạo đức, chưa có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quỹ; đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Quỹ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoạt động của các đoàn thể phát huy tốt vai trò của mình theo quy định của điều lệ, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tốt hơn năm trước, tuyên truyền vận động 100% đoàn viên đóng góp các loại quỹ nhân đạo, từ thiện, tham gia các buổi học tập, sinh hoạt chuyên đề do cơ quan, đảng ủy tổ chức, tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do đoàn thể cấp trên tổ chức.

Sau khi nghe các báo cáo, NQL, NLĐ tham gia ý kiến thảo luận rất sôi nổi, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ như công tác quảng bá, cho vay, sáng kiến, áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc…, các ý kiến thắc mắc của NQL, NLĐ đều được Giám đốc giải đáp, trả lời.

Ảnh: Ý kiến người lao động phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Quỹ biểu dương những kết quả NQL, NLĐ đã tích cực thực hiện được trong năm 2020. Năm 2020 là năm hết sức đặc biệt, tuy trong điều kiện đại dịch Covid – 19 xảy ra trên địa bàn thành phố thì kết quả của công tác xúc dự án cho vay và giải ngân là nổ lực rất lớn, từ đó dẫn đến thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu của kế hoạch tài chính, hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhận ủy thác, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021 – 2025, trình UBND phê duyệt bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và sửa đổi bổ sung một số quy chế nghiệp vụ, củng cố nhân sự chủ chốt, tiếp tục củng cố công tác đào tạo và đầu tư trang thiết bị làm việc, tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất năm 2020 và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, phát triển được 06 đáng viên vượt chỉ tiêu đề ra, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo đầy đủ các lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động…

Tuy đạt được những kết quả như trên nhưng cũng cần nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, để đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Năm 2021 là năm hết sức quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII để đưa đất nước nói chung và thành phố nói riêng tiếp tục phát triển trong điều kiện vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đối với Quỹ tập trung thực hiện 02 nhiệm vụ chính: Hoàn thành Kế hoạch hoạt động-Kế hoạch tài chính năm 2021, triển khai các nội dung tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương, để thực hiện được 02 nhiệm vụ chính trên NQL, NLĐ tập trung toàn lực khắc phục các tồn tại hạn chế, vượt qua khó khăn để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, từng tập thể, từng cá nhân chủ động triển khai công việc ngay từ đầu năm. Chủ động, sáng tạo trong công việc, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý các vướng mắc, phát sinh, trong đó cán bộ, đảng viên phải phát huy tính tiên phong gương mẫu; xây dựng các tiêu chí đánh giá, xếp loại và khen thưởng rõ ràng có tính thuyết phục, chuyên nghiệp, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, động viên khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động phong trào phát huy sức trẻ, năng lực, sở trường, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Quỹ giải đáp thắc mắc, ý kiến của NQL, NLĐ và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 của Quỹ có 07/07 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 01 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 41 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 01 tập thể được Bằng khen, 02 giấy khen tập thể, 12 giấy khen cá nhân; 100% đoàn viên công đoàn được công nhận danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, Công đoàn Viên chức tặng Giấy khen cho 01 cá nhân và 01 tập thể Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Công đoàn Quỹ tặng Giấy khen cho 11 cá nhân và 01 tập thể. Ngoài ra, BCH Công đoàn khen thưởng 03 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp.

Ảnh: Ông Nguyễn Đình Trung – CVP – Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Quỹ công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2020

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc trao Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố cho Phòng Tài chính – Kế toán

Ảnh: Ông Trần Lê Minh Tín – PGĐ trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020 cho Bà Đặng Thị Quý Thanh – Phó phòng Tài chính – Kế toán

Ảnh: Ông Đoàn Ngọc Vui – PGĐ Quỹ trao Giấy khen của Giám đốc Quỹ cho tập thể Văn phòng và Phòng Thẩm định

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Vinh – PGĐ Quỹ trao Giấy khen của Giám đốc Quỹ cho cá nhân Bà Trần Hiền Lương – Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPĐN trao Giấy khen cho cá nhân Ông Đoàn Ngọc Vui – Chủ tịch Công đoàn và tập thể Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển TPĐN

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, ý kiến tham gia của NQL, NLĐ và giải đáp thắc mắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Quỹ, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và được toàn thể NQL, NLĐ nhất trí với các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 cũng bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 gồm 03 đồng chí: Võ Duy Thịnh – Chuyên viên Văn phòng, Trần Đình Quốc – Chuyên viên Phòng Đầu tư&Ủy thác, Trần Thị Bích Thảo – Chuyên viên Phòng Thẩm định.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Qũy Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã phát huy quyền làm chủ của CB, CC, VC và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở của Quỹ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quỹ, đưa Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ngày một đi lên góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

 Ảnh: Toàn thể NQL, NLĐ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng chụp hình lưu niệm cùng với đồng chí Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố

Võ Thị Hồng, Văn phòng Quỹ