Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XIII

By 30/12/2022 No Comments

Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐUK ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Kế hoạch 427-KH/ĐU ngày 27/12/2022 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố về Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tiếp theo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trực tuyến trong hai ngày 05 và 06/12/2022.

Ngày 29/12/2022, Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Toàn thể đảng viên của Đảng bộ và người lao động Quỹ tham gia Hội nghị. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Lê Minh Tín – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Quỹ báo cáo 02 chuyên đề: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;  Nghị quyết số 28 – NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Và đồng chí Đoàn Ngọc Vui – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Quỹ báo cáo 02 chuyên đề: Nghị quyết số 29 – NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên của Quỹ đã học tập một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó đã hiểu được những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết. Đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và định hướng phát triển đất nước.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ yêu cầu các đồng chí đảng viên cần tích cực hơn nữa trong việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp đối với quần chúng nhân dân giúp nhân dân hiểu và thấm nhuần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị; Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Quỹ.

Trên cơ sở thấm nhuần các nội dung được quán triệt, cán bộ, đảng viên của Quỹ từng bước triển khai thực hiện, đưa các nội dung Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào thực tiễn công tác và đời sống./.

H.T.V

Hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Quỹ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Lê Minh Tín – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Quỹ báo cáo chuyên đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Đồng chí Đoàn Ngọc Vui – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Quỹ báo cáo chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045