Đảng bộtin tức

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2020

Ngày 18/4/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có Công văn số 3167-CV/TU kêu gọi cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo giai đoạn 2019-2023”; theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã có Công văn số…
DDIF
16/11/2020